Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Remarkable Czech serpentine endemic Cerastium alsinifolium – evolutionary history, reproductive success, and consequences of hybridization with C. arvense 2007 - 2009
Microevolutionary aspects of residual sexuality in plant apomicts: detection, rate and manifestation in populations of Hieracium subgen. Pilosella 2007 - 2009
Druhy a poddruhy lišejníků popsané z ČR - význam pro taxonomii a biodiversitu 2007 - 2009
Fylogeneze čeledi Juncaceae na základě srovnání chloroplastových, nukleárních, mitochondriálních dat a morfologie 2007 - 2009
Mikroevoluční aspekty zbytkové sexuality apomiktických rostlin: detekce, kvantifikace a projevy v populacích jestřábníků podrodu Pilosella 2007 - 2009
Jsou zavlečené druhy v novém areálu zvýhodněny díky absenci nepřátel? Terénní srovnání s domácími příbuznými druhy 2007 - 2009
Monografické zpracování diverzity evropských heterocytózních cyanobakterií. 2007 - 2009
Jak se mění genetická diverzita v průběhu invaze? Studie druhu Pinus strobus 2007 - 2009
Taxonomic and nomenclatoric revision of the Gallionella species (Bacillariophyceae) described by Ehrenberg 2007 - 2008
Monitoring hořce jarního Gentiana verna L.subsp.verna v NPP Rovná u Strakonic 2007 - 2008
Vyhodnocení příčin destabilizace horských lesů v Národním parku Šumava postižených orkánem Kyrill 2007 - 2008
Molekulármí a fenotypová analýza sinic. 2007 - 2008
Monitoravání stavu a drobné managamentové úpravy lokalit kuřičky hadcové (Minuartia smejkalii) 2007 - 2008
Vymizelé a ohrožené druhy Třeboňska 2007 - 2007
Monitoring hořce jarního Gentiana verna L. subsp. verna v NPP Rovná u Strakonic v r. 2007 2007 - 2007
Vyhodnocení účinku řízeného managementu na obnovu litorálních porostů na rybníce V. Tisý (NPR V. a M. Tisý) 2007 - 2007
Inovace výuky na přírodovědeckých fakultách českých vysokých škol - přednáškový cyklus prof. B.C. Husbanda (University of Guelph, Ontario): Evoluční ekologie a populační genetika rostlin 2007 - 2007
Prostorově explicitní model dynamiky lesa po narušení - sběr dat na trvalých plochách 2007 - 2007
Výzkumný projekt AVČR Orlicko - Ochrana přírody jako limitující faktor ekonomického rozvoje
2B06178 Priority druhové ochrany cévnatých rostlin 2006 - 2011