Ukrajinská vlajka

Monitoring

Výzkum

Pracovníci BÚ se podílejí na činnosti mnoha monitorovacích sítí v České republice a v dalších oblastech světa provozovaných Botanickým ústavem nebo dalšími provozovateli. Takto získané údaje o dlouhodobých změnách vegetace, stavu významných druhů a stanovišť a o změnách klimatických podmínek a biodiverzity jsou velmi důležité pro další výzkum a případná doporučení v oblasti péče o krajinu a životní prostředí.

 • Monitorovací plochy v CHKO a BR Křivoklátsko

  Provozovatel: Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Správa CHKO Křivoklátsko
  Popis: Sledování dlouhodobých změn lesní a nelesní vegetace. Projekt se věnuje každoročnímu sledování lesní a nelesní vegetace odečítáním pokryvností cévnatých rostlin ve třech lesních společenstvech a na dvou místech s xerotermní vegetací. https://www.lter.cz/teplomilne-lesy

 • Vegetace a prostředí teplomilných lesních ekosystémů v NPR Děvín

  Provozovatel: Botanický ústav AV ČR, v. v. i. ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR
  Popis: Dlouhodobý ekologický výzkum a monitoring vybraného území s teplomilnými ekosystémy (Long-term Ecological Research, LTER). https://www.lter.cz/teplomilne-lesy

 • Roční pylové pasti

  Provozovatel: University of Oulu, Finland
  Program: Pylové pasti v rámci Evropy
  Popis: Projekt je zaměřen na pylovou produkci dřevin i regionálních a lokálních druhů. Pylový monitoring v ČR je v evropském kontextu prováděn na 37 místech v Krkonoších a na Šumavě kontinuálně od roku 1997 v rámci projektu Programu pylového monitoringu v rámci INQUA (Pollen Monitoring Programme – INQUA working group) a přispívá k projektu Evropské Unie Milénium: Klima Evropy v posledním miléniu (European Union project Millennium: European climate of the last millennium; SUSTDEV-2004-3.1.4.1)

 • Sledování stavu populací a stanovišť včelníku rakouského (Dracocephalum austriacum)

  Provozovatel: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
  Popis: Sledování stavu biotopů a druhů vychází z ustanovení směrnice o stanovištích – 92/43/EEC a ukládá orgánům ochrany přírody povinnost sledovat stav ptačích oblastí, evropsky významných druhů a typů evropsky významných stanovišť. Na základě prováděných monitoringů dochází k návrhům záchranných opatření pro konkrétní druhy a konkrétní biotopy.

 • Sledování stavu populací a stanovišť hvozdíku písečného českého (Dianthus arenarius subsp. bohemicus)

  Provozovatel: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Botanický ústav AV ČR v. v. i. ProgramNávaznost na výzkumnou činnost, odborné zajištění projekt z EHP fondů MGSII-1.
  Popis: Sledování stavu biotopů a druhů vychází z ustanovení směrnice o stanovištích – 92/43/EEC a ukládá orgánům ochrany přírody povinnost sledovat stav ptačích oblastí, evropsky významných druhů a typů evropsky významných stanovišť. Na základě prováděných monitoringů dochází k návrhům záchranných opatření pro konkrétní druhy a konkrétní biotopy.

 • Mikroklimatické podmínky NP České Švýcarsko

  Provozovatel: Oddělení GIS a DPZ, Botanický ústav AV ČR v. v. i., a Správa NP České Švýcarsko
  Popis: Výzkum přírodních podmínek geomorfologicky členitého území pískovcové krajiny. V letech 2009/2010 bylo v území NP instalováno přes 400 automatických mikroklimatických stanic na měření teploty vzduchu a teploty a vlhkosti půdy s cílem dlouhodobě monitorovat změny mikroklimatických podmínek a jejich vliv na biotu sledovaného území; v rámci samostatných podprojektů je pak cíleně sledováno několik druhů cévnatých rostlin, mechorostů a lišejníků. V současné době je pro stálý monitoring udržováno cca 100 stanic.

 • Posuny hraničních areálů cévnatých rostlin v SZ Himálaji

  Popis: Výzkumné botanické práce v Tibetu a Himálaji poskytují údaje pro mezinárodní síť monitorování změn alpinské vegetace GLORIA (Global Observation Research Initiative in Alpine Environmnets).

 • Síť trvalých ploch pro monitorování změn tropických lesů

  Provozovatel: Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Univerzita Karlova v Praze
  Popis: Předmětem výzkumu je výškový gradient v diverzitě rostlin v západní Africe

 • Dlouhodobé sledování stavu klimatu a biologické diverzity sinic a řas v extrémních podmínkách Arktidy

  Provozovatel: Centrum polární ekologie, Katedra biologie ekosystémů PřF JU v Českých Budějovicích a Botanický ústav AV ČR, v. v. i. (pracoviště Třeboň)
  Popis: V rámci SIOS (Svalbard Integrated Arctic Earth Onserving System) a se zázemím na vědecké stanici Jihočeské univerzity na norském souostroví Svalbard studována klimatická a biologická diverzita zátoky Billefjorden, Petuniabukta. Bylo založeno několik trvalých ploch sledování reakce sinic a řas na mírné oteplení a současně byl vybudován systém klimatických stanic.

 • Dynamika dřevin ve smíšeném nížinném dvoukřídláčovém lese, Kuala Belalong

  Provozovatel: Botanický ústav AV ČR, v. v. i. (Oddělení vegetační ekologie), ve spolupráci s Brunejskou univerzitou, Mendelovou univerzitou v Brně a Palackého univerzitou v Olomouci
  Popis: Dlouhodobé sledování dřevin na trvalých plochách o rozloze 1 ha v primárním tropickém lese, od roku 2007.

 • Síť trvalých ploch ke sledování dlouhodobé dynamiky nížinných lesů

  Provozovatel: Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
  Popis: Důvodem pro ustavení sítě 600 trvalých ploch v nížinných lesích České republiky je nedostatečná znalost dlouhodobé dynamiky diverzity vegetace příslušných společenstev. Souběžně s druhovým složením vegetace je monitorován chemismus půdy, otevřenost nadrostu, dendromasa a na vybraných plochách také mikroklima.

 • Sledování stavu populací a stanovišť kuřičky hadcové (Minuartia smejkalii)

  Provozovatel: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
  Popis: Sledování stavu biotopů a druhů vychází z ustanovení směrnice o stanovištích – 92/43/EEC a ukládá orgánům ochrany přírody povinnost sledovat stav ptačích oblastí, evropsky významných druhů a typů evropsky významných stanovišť. Na základě prováděných monitoringů dochází k návrhům záchranných opatření pro konkrétní druhy a konkrétní biotopy.

 • Monitoring změn vegetace vlivem pastvy v pražských chráněných územích

  Provozovatel: Magistrát hl.m. Prahy ve spolupráci s BÚ AV ČR, v. v. i., a VÚKOZ, v. v. i.
  Popis: 126 trvalých ploch 1 x 1 m v 12 pražských chráněných územích. Pastva ovcí a koz je užívána v péči o stepní a lesostepní vegetaci pražských chráněných území již od roku 2000. Po celou dobu jsou tato území monitorována a každoročně jsou vyhodnocovány pozitivní i negativní efekty, které slouží pro zefektivnění managementu.

 • Síť trvalých ploch ke sledování dopadu změn lesního managementu v lužních lesích jižní Moravy

  Provozovatel: Botanický ústav AV ČR, v. v. i. ve spolupráci s Biologickým centrem, v. v. i.
  Popis: Na více než 600 plochách je sledováno 1) druhové složení vegetace, hmyzu a ptáků, 2) struktura lesa a 3) růst stromů. Tyto parametry slouží k odhalení dlouhodobých změn způsobených opuštěním tradičních stylů management (tj. pařezení či pastvy v lesích).