Human Resources Strategy for Researchers v Botanickém ústavu AV ČR

Kariéra

4. 10. 2021 získal Botanický ústav AV ČR ocenění HR Excellence in Research Award (HR Award) 

 

HR Excellence in Research logo

 

Botanický ústav AV ČR, v. v. i., se v roce 2019 zavázal, že bude intenzivně rozvíjet stávající podnětné a transparentní podmínky pro výběr, práci a profesní rozvoj studentů a výzkumných pracovníků, a to aplikací 40 principů Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků do své běžné praxe. Principy obsažené v Chartě a v Kodexu upřesňují odpovědnosti a práva výzkumných pracovníků a ústavu a představují rámec, který je nabádá k odpovědné profesionální činnosti v jejich pracovním prostředí a ke vzájemnému uznávání. Charta je určena všem výzkumným pracovníkům v Evropské unii na všech stupních kariéry.

Na základě Charty a Kodexu implementují výzkumné instituce napříč Evropou tzv. Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R). Instituce, kterým se to daří, získají od Evropské komise ocenění „HR Excellence in Research Award“, tzv. HR Award.

Důvodem pro implementaci principů Charty a Kodexu v Botanickém ústavu AV ČR, v. v. i., je snaha zlepšit pracovní podmínky a vztahy mezi výzkumnými pracovníky a ústavem tak, abychom podporovali profesní rozvoj a úspěchy vědeckých pracovníků a týmů, které jsou základem pro úspěšný výzkum a jeho přínos pro společnost. Jako součást profesního rozvoj podporujeme všechny formy mobility, v souladu s principy Charty.  

Implementace principů Charty a Kodexu je možná díky informační podpoře a konzultacím z Evropské a národní sítě Euraxess: https://www.euraxess.cz/

Kroky implementace principů Charty a Kodexu

 • Dotazníková šetření, individuální rozhovory mezi výzkumnými a ostatními pracovníky ústavu
 • Zpracování vstupních interních analýz
 • Dopis, kterým se BÚ AV ČR, v. v. i., zavázal k implementaci HRS4R – 11/2019
 • Zpracování interní analýzy hodnotící stupeň naplnění principů Charty (GAP analýza)  a Kodexu (OTM-R analýza) – 11/2019-11/2020
 • Zpracování Akčního plánu – 07/2020-11/2020
 • Schválení analytických dokumentů a interních analýz Radou ústavu – 11/2020
 • Odeslání interní analýzy a akčního plánu Evropské komisi k zhodnocení – 11/2020
 • Implementace akčního plánu – od 12/2020
 • Výsledek hodnocení „s malými připomínkami“ – 04/2021
 • Odeslání upravených dokumentů – 06/2021
 • Udělení HR Excellence in Research Award (HR Award) – 4. 10. 2021

Vytvoření GAP analýzy, OTM-R analýzy a implementace akčního plánu je podpořena projektem
IBOAT“ – Botanický ústav: příležitosti pro rozvoj kariéry a získávání talentů“,
reg. č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014676. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.  

Očekávané výsledky:

 • Nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami pro získání ocenění „HR Award“
 • Strategické nastavení a rozvoj lidských zdrojů, genderové rovnosti a udržitelného řízení výzkumné organizace
 • Strategické nastavení a rozvoj mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji
 • Strategické nastavení a rozvoj popularizace výzkumu a vývoje

Účelem projektu je rozvoj kapacit, znalostí a dovedností manažerských, výzkumných a dalších pracovníků naší organizace v oblasti strategického řízení výzkumu a jeho nastavení ve výzkumné organizaci. Hlavním cílem projektu je nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

Operační program:
Výzkum, vývoj a vzdělávání
Celkové zdroje:
36 398 240,38 Kč
Datum zahájení realizace:
1. 1. 2020
Předpokládané datum ukončení:
31. 12. 2022

Současný stav implementace Akčního plánu (v červnu 2021):

 • Welcome Guide
 • Příručka OTMR: probíhají práce na interní příručce, který by měla být hotová v srpnu 2021
 • Strategie rozvoje Botanického ústavu: byla vysoutěžena konzultační firma MC Triton, s.r.o., která nám usnadní společnou dohodu a nastavení strategie rozvoje. Do procesu vytváření strategie rozvoje budou zapojeni všichni, kdo budou mít snahu přispět. Klíčové části strategie (analytická část, návrhová část) budou projednány Radou pracoviště (2021, 2022).
 • Koncepce rozvoje mladých pracovníků: díky spolupráci s Biologickým centrem a dalšími institucemi jsme získali kvalitní základ pro část koncepce „Finanční podpora v různých fází vědecké kariéry“, která byla zveřejněna v češtině a angličtině.
 • Mentoring: s pozitivním ohlasem se setkal pilotní běh kurzu mentoringu, kterého se účastnilo 12 osob. V jarním běhu v roce 2021 se kurzu mentoringu bude účastnit 17 osob.
 • Leadership: Vzdělávání vedoucích pracovníků oddělení a projektových týmů nebo budoucích vedoucích pracovníků v leadershipu bude probíhat od podzimu 2021.
 • Kurz psaní publikací v AJ „Academic writing“: dlouhodobý třísemestrální kurz poskytovaný Ústavem pro jazyk český byl pro prvních deset účastníků zahájen v září 2020 a pokračuje. Do dalšího kola kurzu bude možné se přihlásit v červnu 2021. Zaměření je na to, „jak psát publikace“ a probíhá v anglickém jazyce.
 • Kurz angličtiny pro psaní publikací: Kurz poskytuje vysoutěžený dodavatel vzdělávání v AJ, firma Billanc partners. Jde o krátkodobý kurz 24 hodin zaměřený zejména na psanou formu anglického jazyka. Účast: 20 osob.
 • Proofreading anglicky psaných publikací: DPP na proofreading anglicky psaných publikací se nevyužívá v předpokládané míře. Po schválení žádosti o změnu projektu budeme moci proofreading hradit jak formou DPP, tak na fakturu (přibližně od června 2021).
 • Kurzy angličtiny pro pracovníky podpory vědy: V únoru 2021 byly zahájeny kurzy poskytované vysoutěženým dodavatel vzdělávání v AJ. Účast: 45 osob.
 • Právní služby pro revize interních dokumentů: od podzimu 2020 běží spolupráce s vysoutěženou právní firmou, se kterou Personální a Ekonomické oddělení konzultuje a upravuje interní řídící dokumentaci, aby byla v souladu s aktuálními právními předpisy.
 • Překlady: probíhá spolupráce s vysoutěženou překladatelskou agenturou, která se nyní soustředí na překlady revidovaných interních dokumentů (viz výše), aby byly dostupné i zahraničním pracovníkům.
 • Grantová podpora: získali jsme 1 projekt ze 4 podaných v soutěži Marie S. Curie Fellowship; J. Kolář a J. Altman podali žádost o projekt ERC Starting Grant. V dubnu 2021 jsme zahájili sběr zájemců o MSCA Postdoctoral Fellowship, sběr zájemců o projekt ERC probíhá průběžně .
 • Zahraniční stáže: v roce 2020 proběhlo 6 zahraničních. Na rok 2021–2022 je plánováno 46 výjezdů do zahraničí.
 • Internacionalizace: díky efektivní podpoře ze strany personálního a projektového oddělení jsme schopni řešit i složité problémy při zaměstnávání zahraničních pracovníků. Díky třem buddy pracovníkům jsme pak schopni zapojit zahraniční pracovníky lépe do práce a života v instituci a v ČR.

 

 

 

Řídicí výbor
Jan Wild (ředitel BÚ)
Lenka Doleželová Exelová (zástupkyně ředitele, předsedkyně Řídicího výboru)
Vít Latzel (výzkumný pracovník – junior, Průhonice, člen Rady pracoviště)
Tereza Chýlová (vědecká tajemnice)
Radim Hédl (zkušený výzkumný pracovník, Brno)
Jana Martínková (výzkumná pracovnice – junior, Třeboň)

Stálá konzultační skupina
Martina Janoušková (zkušený výzkumný pracovník, Průhonice)
Blahoslav Maršálek (zkušený výzkumný pracovník, Brno)
Klára Řeháková (zkušený výzkumný pracovník, Třeboň)
Martin Bouda (výzkumný pracovník – junior, Průhonice)
Ondřej Vild (výzkumný pracovník – junior, Brno)
Josef Juráň (výzkumný pracovník – junior, Třeboň)

Manažerka projektu a vedoucí projektového týmu
Pavla Růžková
pavla.ruzkova@ibot.cas.cz
tel. +420 722 744 415