Seznam expertů

Média

Naši experti:

 • Biodiverzita
   • Česká flóra, ohrožené rostliny, změny ve složení flóry
    • Mgr. Zdeněk Kaplan, Ph.D.
     • 737 753 733
     • kaplan@ibot.cas.cz
     • Mgr. Zdeněk Kaplan, Ph.D.

     Zdeněk Kaplan se věnuje zkoumání české flóry. Je hlavním editorem posledního vydání Klíče ke květeně ČR (Academia, 2019).

   • Diverzita lesů mírného pásu
    • Mgr. Martin Kopecký, Ph.D.
     • 777 362 210
     • Martin.Kopecky@ibot.cas.cz
     • Oddělení geoekologie - Průhonice

     Martin Kopecký studuje změny vegetace v čase a prostoru. Zaměřuje se především na dynamiku temperátních lesů, jejich diverzitu a vztah mezi makro a mikroklimatem. V dlouhodobém horizontu studuje vzájemné interakce přírodních procesů a lidské činnosti a jejich dopad na diverzitu a rozšíření rostlin.

   • Skrytá biodiverzita, mikrobiální diverzita v půdě
    • Mgr. Zuzana Kolaříková, Ph.D.
     • 271 015 367
     • zuzana.kolarikova@ibot.cas.cz
     • Mgr. Zuzana Kolaříková, Ph.D.

     Zabývá se diverzitou hub v přirozených i člověkem do různé míry ovlivněných půdních ekosystémech, a to zejména molekulárně genetickými metodami.

   • Různé úrovně biodiverzity: od genetické variability po společenstva
    • prof. RNDr. František Krahulec, CSc.
     • 271 015 283
     • frantisek.krahulec@ibot.cas.cz
     • prof. RNDr. František Krahulec, CSc.

     František Krahulec se dlouhodobě snaží o propojení úrovní biodiverzity od společenstev přes organismy až po genetickou variabilitu. Zabývá se ekologickými aspekty variability rostlin. Má dlouhodobé zkušenosti s travinnými společenstvy a jejich ekologií.

   • Biodiverzita rašelinišť
    • Mgr. Petra Hájková, Ph.D.
     • 739 469 027
     • buriana@sci.muni.cz
     • Oddělení paleoekologie - Brno

     Zabývá se vegetací a historií rašelinišť v Evropě a jejich proměnou v důsledku probíhajících změn jako je eutrofizace, odvodňování nebo oteplování klimatu. Sleduje také reakci druhového složení jejich vegetace na různé typy obhospodařování (např. kosení). Vývoj rašeliništní vegetace na delší časové škále (nejčastěji od konce poslední doby ledové) zkoumá pomocí paleoekologických metod, konkrétně studiem rostlinných zbytků v rašelinných profilech. Znalosti o historii pak využívá spolu s ostatními faktory prostředí k vysvětlení současné biodiverzity rašelinišť.

   • Hospodaření a ochrana biodiverzity
    • Mgr. Radim Hédl, Ph.D.
     • 541126219
     • radim.hedl@ibot.cas.cz
     • Oddělení vegetační ekologie - Brno

     Radim Hédl se zabývá tématy souvisejícími s lesní biodiverzitou, její ochranou a ohrožením. Zaměřuje se především na metody lesního hospodaření a vliv sucha na lesní biodiverzitu.

    • Mgr. Jan Roleček, Ph.D.
     • 541 126 218
     • jan.rolecek@ibot.cas.cz
     • Mgr. Jan Roleček, Ph.D.

     Jan Roleček se vyjadřuje k tématům souvisejícím s biodiverzitou, její ochranou a ohrožením. Zvláště se věnuje lesům a vlivu různých způsobů hospodaření na jejich biodiverzitu a také druhově mimořádně bohatým ekosystémům stepí ve střední a východní Evropě.

      

  • Biotechnologie
   • RNDr. Jaromír Lukavský, CSc.
    • 384 721 156
    • jaromir.lukavsky@butbn.cas.cz
    • Oddělení algologie - Třeboň

    Jaromír Lukavský se dlouhodobě věnuje isolacím a popisům řas a sinic z ekologicky výjimečných míst, jako jsou sněžná pole, ledovcová jezera, termální prameny, chladící věže Temelína apod. Jeho hlavní náplní je najít vhodné kmeny sinic a řas, které by produkovaly biologicky zajímavé látky pro farmacii nebo potravinářský průmysl. Mezi tyto látky patří karotenoidy, fykobiliproteiny, nenasycené mastné kyseliny. Zároveň se snaží se svým týmem zjistit, jaké optimální podmínky potřebují vybraní producenti k rychlému růstu a tvorbě biologicky zajímavé látky, aby je bylo možno pěstovat v masových kultivacích.

   • Bioaktivní látky v rostlinách, fytoremediace půd, plantáže rychle rostoucích dřevin
    • Rostlinné biostimulanty
     • Ing. Eva Baldassarre Švecová, Ph.D.
      • 271 015 451
      • eva.svecova@ibot.cas.cz
      • Ing. Eva Baldassarre Švecová, Ph.D.

      Zabývá se rostlinnými biostimulanty jako inovativními produkty pro zlepšení výnosů a kvality rostlinné produkce. Profesionálně se také zabývá houbovými patogeny rostlin.

    • Využití prospěšných mikroorganismů v rostlinné produkci
     • doc. RNDr. Miroslav Vosátka, CSc.
      • 271 015 328
      • miroslav.vosatka@ibot.cas.cz
      • doc. RNDr. Miroslav Vosátka, CSc.

      Miroslav Vosátka se celoživotně zabývá využitím prospěšných mikroorganismů v rostlinné produkci. Má široký rozhled o nejnovějších možnostech a trendech, a to i v globálním kontextu, díky dlouholeté spolupráci se zahraničními výzkumnými institucemi a firmami.

       

   • Environmentální dějiny
    • Mgr. Péter Szabó, Ph.D.
     • 541 126 219
     • peter.szabo@ibot.cas.cz
     • Mgr. Péter Szabó, Ph.D.

     Péter Szabó se dlouhodobě věnuje dějinám středoevropských lesů, zejména tradičnímu lesnímu hospodaření a vztahu mezi člověkem a lesem. Specializuje se na mezioborový výzkum, ve kterém propojuje humanitní (historie, archeologie) a přírodovědný (vegetační ekologie, paleoekologie) přístup.

   • Extrémní prostředí
    • RNDr. Klára Řeháková, Ph.D.
     • 384 721 156
     • klara.rehakova@ibot.cas.cz
     • Oddělení algologie - Třeboň

     Klára Řeháková se věnuje studiu sinic a řas v extrémních podmínkách chladných i horkých pouští a biologickým půdním krustám (jejichž významnou součástí jsou sinice a řasy). Biologické půdní krusty jsou významnou součástí aridních a semiaridních oblastí a hrají v těchto oblastech významné role – zadržují vodu v krajině, pomáhají klíčit původním druhům rostlin, zabraňují invazi nepůvodních rostlin, stabilizují půdu před erozí. V době zrychlujících se změn klimatu a vysychání krajiny nám mohou znalosti o biologických půdních krustách pomoci bojovat se suchem a zlepšovat kvalitu půdy.

      

    • doc. Ing. Josef Elster, CSc.
     • 384 721 156
     • josef.elster@ibot.cas.cz
     • Oddělení algologie - Třeboň

     Je odborníkem na studium sinic a řas v chladných oblastech světa – Arktidy a Antarktidy. Věnuje se jejich taxonomii a ekologii. Zabývá se také ústupem ledovců a hydrologii odledněných území. Svoje znalosti předává s nadšením studentům našich i zahraničních universit a v neposlední řadě založil polární stanici J. Svobody na Svalbardu.

   • Geneticky modifikované organismy
    • prof. RNDr. František Krahulec, CSc.
     • 271 015 283
     • frantisek.krahulec@ibot.cas.cz
     • prof. RNDr. František Krahulec, CSc.

     František Krahulec se dlouhodobě snaží o propojení úrovní biodiverzity od společenstev přes organismy až po genetickou variabilitu. Zabývá se ekologickými aspekty variability rostlin. Má dlouhodobé zkušenosti s travinnými společenstvy a jejich ekologií.

   • Genofondové sbírky
    • Mgr. Josef Juráň, Ph.D.
     • 380 720 372
     • Josef.Juran@ibot.cas.cz
     • Oddělení algologie - Třeboň

     Jako kurátor Sbírky autotrofních organismů (CCALA) se Josef Juráň věnuje otázkám kultivace sinic a řas, jejich udržování ve sbírkách a právnímu pozadí fungování sbírek, současně se také zajímá o roli sbírek v praktické druhové ochraně ex-situ (mimo původní stanoviště). Sinice a řasy představují velmi diverzifikovanou skupinu organismů, z nich většina dosahuje mikroskopických rozměrů, přesto mají velký potenciál jak pro základní výzkum (poznání biodiverzity, evoluce, taxonomie), tak pro aplikovaný výzkum, kdy představují nadějný zdroj rozličných látek, které mohou najít využití ve výživě člověka, zemědělství, farmacii apod.

   • Invaze
    • RNDr. Jiří Sádlo, CSc.
     • 271 015 241
     • jiri.sadlo@ibot.cas.cz
     • Oddělení ekologie invazí - Průhonice

     Jiří Sádlo se zabývá vývojem krajiny v posledních 12 000 letech i její současnou proměnou v kontextu klimatických změn, globalizace a suburbizace. Komentuje témata jako je příměstská příroda, rostlinné invaze a naopak relikty, biodiverzita, ochrana a přetváření přírody, vztah kultury a přírody v kulturní krajině, humanitní a přírodovědný přístup k péči o krajinu

    • prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc.
     • 271 015 266
     • petr.pysek@ibot.cas.cz
     • Oddělení ekologie invazí - Průhonice

     Petr Pyšek se zabývá biologickými invazemi v globálním měřítku, jejich historií, dynamikou a dopady na biodiverzitu, fungování ekosystémů a důsledky pro společnost v kontextu probíhajících globálních environmentálních změn.

    • Ing. Jan Pergl, Ph.D.
     • 271015236
     • jan.pergl@ibot.cas.cz
     • Oddělení ekologie invazí - Průhonice

     Jan Pergl se zabývá problematikou invazí (rizik, dopadů a monitoringem) a analýzou nově zavlékaných druhů. Kromě vědecké činnosti dlouhodobě spolupracuje na legislativních a managementových opatření v oblasti invazí na národní i evropské úrovni.

   • Krajina
    • RNDr. Petr Petřík, Ph.D.
     • 271 015 202
     • petr.petrik@ibot.cas.cz
     • Oddělení vegetační ekologie - Brno

     Petr Petřík spravuje Platformu pro krajinu propojující odborníky z akademických pracovišť s uživateli krajiny. Věnuje se zejména popularizaci vlivu člověka na krajinu v souvislosti s klimatickou změnou (publikace Krajina a lidé nebo Povodně a sucho: krajina jako základ řešení, Jak se do lesa volá…). Organizuje také semináře, vede tematické exkurze.

    • RNDr. Jiří Sádlo, CSc.
     • 271 015 241
     • jiri.sadlo@ibot.cas.cz
     • Oddělení ekologie invazí - Průhonice

     Jiří Sádlo se zabývá vývojem krajiny v posledních 12 000 letech i její současnou proměnou v kontextu klimatických změn, globalizace a suburbizace. Komentuje témata jako je příměstská příroda, rostlinné invaze a naopak relikty, biodiverzita, ochrana a přetváření přírody, vztah kultury a přírody v kulturní krajině, humanitní a přírodovědný přístup k péči o krajinu.

      

   • Lesy
    • Mgr. Jan Roleček, Ph.D.
     • 541 126 218
     • jan.rolecek@ibot.cas.cz
     • Oddělení vegetační ekologie - Brno

     Jan Roleček se vyjadřuje k tématům souvisejícím s biodiverzitou, její ochranou a ohrožením. Zvláště se věnuje lesům a vlivu různých způsobů hospodaření na jejich biodiverzitu a také druhově mimořádně bohatým ekosystémům stepí ve střední a východní Evropě.

    • RNDr. Petr Petřík, Ph.D.
     • 271 015 202
     • petr.petrik@ibot.cas.cz
     • Oddělení vegetační ekologie - Brno

     Petr Petřík spravuje Platformu pro krajinu propojující odborníky z akademických pracovišť s uživateli krajiny. Věnuje se zejména popularizaci vlivu člověka na krajinu v souvislosti s klimatickou změnou (publikace Krajina a lidé nebo Povodně a sucho: krajina jako základ řešení, Jak se do lesa volá…). Organizuje také semináře, vede tematické exkurze.

    • Mgr. Martin Kopecký, Ph.D.
     • 777 362 210
     • Martin.Kopecky@ibot.cas.cz
     • Oddělení geoekologie - Průhonice

     Martin Kopecký studuje změny vegetace v čase a prostoru. Zaměřuje se především na dynamiku lesů mírného pásu, jejich diverzitu a vztah mezi makro a mikroklimatem. V dlouhodobém horizontu studuje vzájemné interakce přírodních procesů a lidské činnosti a jejich dopad na diverzitu a rozšíření rostlin.

    • Tradiční způsoby hospodaření v lesích
     • Mgr. Radim Hédl, Ph.D.
      • 541126219
      • radim.hedl@ibot.cas.cz
      • Oddělení vegetační ekologie - Brno

      Radim Hédl se zabývá tématy souvisejícími s lesní biodiverzitou, její ochranou a ohrožením. Zaměřuje se především na metody lesního hospodaření a vliv sucha na lesní biodiverzitu.

       

     • Mgr. Ondřej Vild, Ph.D.
      • 541 126 218
      • ondrej.vild@ibot.cas.cz
      • Oddělení vegetační ekologie - Brno

      Ondřej Vild se zabývá tradičním hospodařením v lesích, konkrétně pařezením, lesní pastvou či hrabáním opadanky. Věnuje se jak jejich historii, tak potenciálu v ochraně přírody. Zkoumá zejména, zda obnova tradičních forem hospodaření přispívá k záchraně mizejících světlomilných rostlinných společenstev.

     • Mgr. Péter Szabó, Ph.D.
      • 541 126 219
      • peter.szabo@ibot.cas.cz
      • Oddělení vegetační ekologie - Brno

      Péter Szabó se dlouhodobě věnuje dějinám středoevropských lesů, zejména tradičnímu lesnímu hospodaření a vztahu mezi člověkem a lesem. Specializuje se na mezioborový výzkum, ve kterém propojuje humanitní (historie, archeologie) a přírodovědný (vegetační ekologie, paleoekologie) přístup.

   • Louky
    • prof. RNDr. František Krahulec, CSc.
     • 271 015 283
     • frantisek.krahulec@ibot.cas.cz
     • Oddělení evoluční biologie rostlin - Průhonice

     František Krahulec se dlouhodobě snaží o propojení úrovní biodiverzity od společenstev přes organismy až po genetickou variabilitu. Zabývá se ekologickými aspekty variability rostlin. Má dlouhodobé zkušenosti s travinnými společenstvy a jejich ekologií.

   • Masožravé rostliny
    • RNDr. Lubomír Adamec, CSc.
     • 384 721 156
     • lubomir.adamec@ibot.cas.cz
     • Oddělení experimentální a funkční morfologie - Třeboň

     Lubomír Adamec je odborníkem na minerální výživu, fungování pastí, vodní druhy masožravých rostlin, jejich přezimování, pěstování masožravých rostlin a jejich diverzitu.

   • Mikroklima
    • Mgr. Martin Kopecký, Ph.D.
     • 777 362 210
     • Martin.Kopecky@ibot.cas.cz
     • Oddělení geoekologie - Průhonice

     Martin Kopecký studuje změny vegetace v čase a prostoru. Zaměřuje se především na dynamiku lesů mírného pásu, jejich diverzitu a vztah mezi makro a mikroklimatem. V dlouhodobém horizontu studuje vzájemné interakce přírodních procesů a lidské činnosti a jejich dopad na diverzitu a rozšíření rostlin.

   • Mokřadní rostliny a společenstva
    • Mgr. Jana Navrátilová, Ph.D.
     • 384 721 156
     • jana.navratilova@ibot.cas.cz
     • Experimental Garden Průhonice - Pruhonice

     Jana Navrátilová je vedoucí Sbírky vodních a mokřadních rostlin v Třeboni (jejíž součástí je i botanická zahrada přístupná veřejnosti), věnuje se pěstování vodních a mokřadních rostlin, záchranné kultivaci ohrožených druhů a druhové ochraně v České republice.

    • Mgr. Andrea Kučerová, Ph.D.
     • 384 721 156
     • andrea.kucerova@ibot.cas.cz
     • Oddělení experimentální a funkční morfologie - Třeboň

     Adaptace na zamokření a život ve vodě, rašeliniště: přírodní společenstva, těžba a obnova, vodní provoz u dřevin na rašeliništích, vodní rostliny rybníků a tůní

   • Mořské rostliny
    • RNDr. Martin Vohník, Ph.D.
     • 541 126 218
     • martin.vohnik@ibot.cas.cz
     • Oddělení mykorhizních symbióz - Průhonice

     Martin Vohník se zabývá endofytickými houbami jako skrytou, avšak významnou složku ekosystémů. Zaměřuje se zejména na houbové endofyty vřesovcovitých rostlin a houby v mořském prostředí.

   • Obnova narušené vegetace
    • prof. RNDr. Karel Prach, CSc.
     • 384 721 156
     • prach@prf.jcu.cz
     • Oddělení experimentální a funkční morfologie - Třeboň

     Jak se vegetace vyvíjí na místech po těžbě nerostných surovin, po opuštění obhospodařování a po přírodních katastrofách? Je lepší místa sanovat nebo nechat svévolnému vývoji? Těmito i dalšími otázkami se dlouhodobě zabývá Karel Prach. Věnuje se mj. vegetaci lomů, pískoven, těžeben rašeliny, lesů po kůrovcové kalamitě.

      

   • Podzemní svět rostlin
    • prof. RNDr. Jitka Klimešová, CSc.
     • 384 721 156
     • jitka.klimesova@ibot.cas.cz
     • Oddělení experimentální a funkční morfologie - Třeboň

     Jitka Klimešová studuje funkční morfologii a architekturu rostlin, klonální růst, regeneraci rostlin po narušení, travinné biomy (stepy, savany a tundra) a adaptaci rostlin na vytrvávání přes nepříznivá suchá nebo mrazivá období roku.

   • Požárová ekologie
    • Mgr. Přemysl Bobek, Ph.D.
     • 777 477 785
     • premysl.bobek@ibot.cas.cz
     • Oddělení paleoekologie - Brno

     Přemysl Bobek se zabývá vlivem požárů na dlouhodobý vývoj lesních ekosystémů. Zaměřuje se především na paleoekologický výzkum četnosti požárů a hledání faktorů, které ovlivňují jejich výskyt v minulosti. Výsledky slouží k pochopení vzájemných interakcí mezi požáry, klimatem, vegetací a člověkem, avšak jsou také důležitým předpokladem pro zhodnocení možných trajektorií vývoje pod vlivem měnícího se klimatu.

   • Půdní biologie
    • Mgr. Martina Janoušková, Ph.D.
     • 271 015 367
     • martina.janouskova@ibot.cas.cz
     • Oddělení mykorhizních symbióz - Průhonice

     Martina Janoušková se zabývá různými aspekty mykorhizní symbiózy, od diverzity mykorhizních hub přes ekofyziologii až po koevoluci symbiontů. Zaměřuje se na mykorhizu v agroekosystémech.

   • Pyly
    • RNDr. Eva Jamrichová, Ph.D.
     • 739 499 149
     • Eva.Jamrichova@ibot.cas.cz
     • Oddělení paleoekologie - Brno

     Zabývá se palynologií (pylovou analýzou) a paleoekologií – vědní disciplínou, která zkoumá vývoj přírody v čase z tzv. paleoekologických sedimentů – přírodních archivů, v nichž se organismy a jejich části postupně vrství a uchovávají až do současnosti. Zabývá se sledováním změn krajiny a vegetace v posledních 15.000 letech v severní časti Panonské nížiny a Západních Karpatech a vlivem lidské činnosti (např. osídlení) na tyto změny.

      

    • prom.biol. RNDr. Helena Svitavská Svobodová, CSc.
     • 605 187 944
     • Helena.Svitavska@ibot.cas.cz
     • Oddělení paleoekologie - Brno

     Dlouhodobě se věnuje palynologii (pylovým zrnům) a paleoekologii, což je vědecká disciplína zabývající se vývojem přírody (vegetace) v čase, zejména v období posledních patnácti tisíc let (pozdní doba ledová a mladší čtvrtohory). Rovněž se zabývá sledováním současného pylového spadu v oblasti Krkonoš, Šumavy a Skandinávie.

   • Rašeliniště
    • Mgr. Petra Hájková, Ph.D.
     • 739 469 027
     • buriana@sci.muni.cz
     • Oddělení paleoekologie - Brno

     Zabývá se vegetací a historií rašelinišť v Evropě a jejich proměnou v důsledku probíhajících změn jako je eutrofizace, odvodňování nebo oteplování klimatu. Sleduje také reakci druhového složení jejich vegetace na různé typy obhospodařování (např. kosení). Vývoj rašeliništní vegetace na delší časové škále (nejčastěji od konce poslední doby ledové) zkoumá pomocí paleoekologických metod, konkrétně studiem rostlinných zbytků v rašelinných profilech. Znalosti o historii pak využívá spolu s ostatními faktory prostředí k vysvětlení současné biodiverzity rašelinišť.

      

   • Rybníky
    • Mgr. Kateřina Šumberová, Ph.D.
     • 541 126 218
     • katerina.sumberova@ibot.cas.cz
     • Oddělení vegetační ekologie - Brno

     Kateřina Šumberová se věnuje studiu vztahů mezi vegetací rybníků a rybích sádek a rybničním hospodařením. Zabývá se přitom jak jednotlivými rostlinnými druhy a jejich ekobiologií, rozšířením, ohrožením, půdní semennou bankou a způsoby šíření v krajině, tak i společenstvy těchto druhů a jejich dynamikou. Díky dlouholeté spolupráci s profesními rybáři má dobrý přehled o postupech a limitech současného rybničního hospodaření a snaží se zvyšovat povědomí rybničních hospodářů o environmentálních problémech.

   • Soužití hub a rostlin
     • Arbuskulární mykorhiza, agroekosystémy
      • Mgr. Martina Janoušková, Ph.D.
       • 271 015 367
       • martina.janouskova@ibot.cas.cz
       • Oddělení mykorhizních symbióz - Průhonice

       Martina Janoušková se zabývá různými aspekty mykorhizní symbiózy, od diverzity mykorhizních hub přes ekofyziologii až po koevoluci symbiontů. Zaměřuje se na mykorhizu v agroekosystémech.

     • Erikoidní mykorhiza, endofytní houby, vodní prostředí
      • RNDr. Martin Vohník, Ph.D.
       • 541 126 218
       • martin.vohnik@ibot.cas.cz
       • Oddělení mykorhizních symbióz - Průhonice

       Zabývá se endofytickými houbami jako skrytou, avšak významnou složku ekosystémů. Zaměřuje se zejména na houbové endofyty vřesovcovitých rostlin a houby v mořském prostředí.

        

     • Houbové patogeny
      • Ing. Eva Baldassarre Švecová, Ph.D.
       • 271 015 451
       • eva.svecova@ibot.cas.cz
       • Oddělení mykorhizních symbióz - Průhonice

       Zabývá se rostlinnými biostimulanty jako inovativními produkty pro zlepšení výnosů a kvality rostlinné produkce. Profesionálně se také zabývá houbovými patogeny rostlin.

     • Diverzita
      • Mgr. Zuzana Kolaříková, Ph.D.
       • 271 015 367
       • zuzana.kolarikova@ibot.cas.cz
       • Oddělení mykorhizních symbióz - Průhonice

       Zabývá se diverzitou hub v přirozených i člověkem do různé míry ovlivněných půdních ekosystémech, a to zejména molekulárně genetickými metodami.

     • Aplikace
      • doc. RNDr. Miroslav Vosátka, CSc.
       • 271 015 328
       • miroslav.vosatka@ibot.cas.cz
       • Oddělení mykorhizních symbióz - Průhonice

       Miroslav Vosátka se celoživotně zabývá využitím prospěšných mikroorganismů v rostlinné produkci. Má široký rozhled o nejnovějších možnostech a trendech, a to i v globálním kontextu, díky dlouholeté spolupráci se zahraničními výzkumnými institucemi a firmami.

    • Stepi
     • Mgr. Jan Roleček, Ph.D.
      • 541 126 218
      • jan.rolecek@ibot.cas.cz
      • Oddělení vegetační ekologie - Brno

      Jan Roleček se vyjadřuje k tématům souvisejícím s biodiverzitou, její ochranou a ohrožením. Zvláště se věnuje lesům a vlivu různých způsobů hospodaření na jejich biodiverzitu a také druhově mimořádně bohatým ekosystémům stepí ve střední a východní Evropě.

    • Sucho a voda v krajině
     • Mgr. Radim Hédl, Ph.D.
      • 541126219
      • radim.hedl@ibot.cas.cz
      • Oddělení vegetační ekologie - Brno

      Radim Hédl se zabývá tématy souvisejícími s lesní biodiverzitou, její ochranou a ohrožením. Zaměřuje se především na metody lesního hospodaření a vliv sucha na lesní biodiverzitu.

     • RNDr. Petr Petřík, Ph.D.
      • 271 015 202
      • petr.petrik@ibot.cas.cz
      • Oddělení vegetační ekologie - Brno

      Petr Petřík spravuje Platformu pro krajinu propojující odborníky z akademických pracovišť s uživateli krajiny. Věnuje se zejména popularizaci vlivu člověka na krajinu v souvislosti s klimatickou změnou (publikace Krajina a lidé nebo Povodně a sucho: krajina jako základ řešení, Jak se do lesa volá…). Organizuje také semináře, vede tematické exkurze. 

    • Znečištění vod a vodní květ
     • prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.
      • 530 506 741
      • marsalek@sinice.cz
      • Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie - Brno

      Blahoslav Maršálek je odborníkem na problematiku vzniku a toxicity vodních květů v podmínkách hypertrofních vod.