Jak probíhá výběrové řízení?

Kariéra

Jak probíhá výběrové řízení

Otevřené pracovní pozice inzerujeme vždy zde na našich kariérních stránkách, vědecké pozice od kategorie R2 (postdoktorand) také na portálu Euraxess. V pracovním inzerátu uchazeči najdou všechny potřebné informace o pracovní náplni pozice, našich požadavcích a také o způsobu, jak se mohou  přihlásit a jaké dokumenty má jejich přihláška obsahovat. Nejčastěji jde o profesní životopis a motivační dopis. V některých případech je také třeba přiložit seznam publikací nebo konkrétních pracovních výsledků a poskytnout kontaktní informace osob, které by o uchazečích mohly poskytnout relevantní reference. Přihlášku se všemi požadovanými dokumenty je třeba do termínu uvedeného v nabídce odeslat na adresu recruitment@ibot.cas.cz.  Pracovníci Botanického ústavu pak odesilateli obratem potvrdí její příjem.

Krátce po uplynutí lhůty k posílání přihlášek mohou uchazeči očekávat zprávu o tom, jestli prošli prvním kolem výběrového řízení, v jehož rámci výběrová komise pod vedením přijímajícího pracovníka hodnotila přijaté přihlášky. Postupující uchazeči se v této zprávě také dozvědí, jaký bude další postup výběrového řízení. V některých případech zpráva obsahuje i pozvánku do dalšího kola řízení, kterým je pohovor, a instrukce, jak se na pohovor připravit.

Pohovory probíhají přímo na pracovišti Botanického ústavu v Průhonicích u Prahy, v Třeboni a Brně, nebo online, obvykle na platformě Zoom nebo MS Teams. Ve výběrové komisi zasedá přijímající pracovník a jím pověření další pracovníci BÚ, příp. také zástupci personálního oddělení BÚ. Dbáme na to, aby naše příjímací komise byly genderově vyvážené. Pro druhé kolo výběru používáme obvykle formu strukturovaného pohovoru. Na začátku pohovoru je ve stručnosti představena komise a pracoviště. Uchazeči také budou seznámeni s nabízenou pozici. Po tomto krátkém představování dostanou slovo uchazeči, kteří často mají za úkol připravit si k pohovoru prezentaci mapující jejich dosavadní profesní dráhu nebo projekt, který realizovali, (7-15 minut). Členové výběrové komise obvykle po prezentaci uchazečům pokládají dotazy ohledně jejich pracovních zkušeností a výsledků. Také mohou uchazečům položit otázky mapující oblasti jejich tzv soft skills. Během pohovoru dostanou i uchazeči prostor, aby položili vlastní dotazy.

V závěru pohovoru se uchazeči dozvědí, jaký bude další postup, zejména kdy mohou čekat zprávu o výsledku tohoto kola výběrového řízení. Hodnocení po pohovoru probíhá na základě kritérií předem stanovených pro danou pozici, přičemž členové komise jednotlivé uchazeče hodnotí samostatně. Výsledné hodnocení pak zahrnuje hodnocení všech členů komise. 

Neúspěšní uchazeči po pohovoru dostanou vyrozumění e-mailem nebo telefonicky. Úspěšní uchazeči dostanou pracovní nabídku, která obsahuje popis práce, informaci o pracovním zařazení, výši hrubé mzdy a benefitech poskytovaných BÚ. Pokud nabídku přijmou, budou kontaktováni pracovníky personálního oddělení, kteří s nimi proberou další postup a v případě zahraničních pracovníků pomohou s vyřizováním pracovních víz a další agendou.

 

Nábor a výběr vědeckých pracovníků dle principů otevřenosti, transparentnosti a hodnocení výsledků a přínosů (OTM-R)

Rada pracoviště Botanického ústavu schválila 9.12.2021  Příručku pro Nábor a výběr vědeckých pracovníků dle principů OTM-R. Součástí příručky jsou tyto principy náboru a výběru:

Primárním cílem každého výběrového řízení na vědecké pozice na BÚ AV ČR je obsazení pozice nejlepším možným kandidátem, který se v daném okamžiku nachází na trhu práce, z objektivního hlediska splňuje kritéria pro takovou pozici a je motivován pracovat v této pozici. Z toho důvodu jsou výběrová řízení prováděna formou otevřeného a mezinárodního výběrového řízení.

Strategie obsazení dostupných vědeckých pozic na BÚ je založena na otevřených a transparentních procesech uplatňujících inkluzivní přístup a objektivní hodnocení, které se zaměřuje na zkušenosti, dovednosti a schopnosti kandidátů. Jednotlivé procesy se mohou lišit podle typu pozice, na kterou se konkrétní výběrové řízení koná, ale vždy budou nastaveny tak, aby naplnily zásady transparentnosti a nediskriminace.

Dostupné pozice musí být zveřejněny způsobem, který osloví nejvyšší možný počet potenciálních kandidátů a umožní jim vstoupit do výběrového řízení. Kritéria, která by mohla vést k diskriminaci znevýhodněných skupin (se zvláštním důrazem na gender), jsou nepřijatelná.

Pozice pro úroveň postdoktorand a výše  jsou vždy inzerovány mezinárodně. Pro účely mezinárodní inzerce používáme evropskou klasifikaci pro vědecké pozice R1 až R4.

Všichni uchazeči v rámci konkrétního výběrového řízení musí být posuzováni spravedlivě a musí se na ně vztahovat stejná nediskriminační kritéria výběru, která byla předem zveřejněna v inzerátu.

Výběr uchazečů provádí výběrová komise jmenovaná ředitelem Botanického ústavu. Při jmenování komise se hledí na její genderovou vyváženost.

Se všemi kandidáty musí být v rámci výběrového řízení zacházeno zdvořile a s respektem. Maximální úsilí musí být vynaloženo na účinné obsazení pozice, cílem také je poskytnout kandidátovi pozitivní zkušenost bez ohledu na výsledek výběrového řízení.

To zahrnuje mimo jiné okamžité potvrzení, že přihláška byla přijata, a informace o stavu přihlášky: zda byl kandidát zařazen do užšího výběru, informace pro finalisty po provedených pohovorech o přijetí či nepřijetí.

Všichni uchazeči ve výběrovém řízení mají na vyžádání právo na zpětnou vazbu.

Vedoucí personálního oddělení musí být před inzerováním pozice informován o všech zamýšlených výběrových řízeních, čímž je zaručeno dodržování základních principů a maximální efektivita výběrového řízení.

Možný střet zájmů člena výběrové komise a potenciálního kandidáta musí být včas nahlášen personálnímu oddělení (tj. před zahájením řízení výběrové komise).

Veškerá dokumentace v rámci výběrového řízení je podle pravidel GDPR považována za důvěrnou.

Botanický ústav umožňuje rozvoj nezbytných kompetencí všem zaměstnancům účastnících se výběrového řízení, a to formou školení, brožur a dalších písemných materiálů, a zajišťuje tak řádné vedení výběrových řízení v souladu s výše uvedenými základními principy.