Strategie AV21

Výzkum

Špičkový výzkum ve veřejném zájmu

Strategie AV21 je soubor koordinovaných výzkumných programů založených na mezioborové a meziinstitucionální spolupráci, jejichž cílem je zaměřit pozornost různých pracovišť Akademie věd na problémy a výzvy dnešní doby a vyvinout společné výzkumné úsilí vedoucí k jejich řešení. Tématické celky jsou tvořeny různými podprogramy zaměřenými na udržitelný rozvoj v průmyslu, energetice, ekologii a mnoha dalších směrech. Jedním z výstupů jsou brožury vydávané nakladatelstvím Academia.

Botanický ústav je či byl zapojen do několika podprogramů a aktivit. Podílel se také např. na vydání brožury Jak se do lesa volá… (více)

Program Rozmanitost života a zdraví ekosystémů

Optimalizace využívání sbírek biologického materiálu ústavů AV ČR

Řešitelé: RNDr. Jiří Jirout, Ph.D. – Biologické centrum, Mgr. Barbora Zemanová – Ústav Biologie obratlovců, Mgr. Jana Navrátilová, Ph.D. – Botanický ústav

Cílem aktivity je networking pro rozvoj využití potenciálu sbírek biologického materiálu ústavů AV ČR a propojení spolupráce napříč AVČR. Cílem je zajištění bezpečného uchovávání cenného materiálu, vybudování sítě pro optimalizaci využívání sbírek a následně pro efektivnější využití nových výzkumných možností.

Hospodaření v krajině s ohledem na globální změny

Řešitelé: RNDr. Petr Petřík, Ph.D. – Botanický ústav, RNDr. Jana Macková, Ph.D. – Biologické centrum

Cílem aktivity je sjednotit výzkum o krajině na jednotlivých vědeckých pracovištích AV ČR, představit jejich práci a přeložit ji cílovým uživatelům do srozumitelného jazyka. Vytvořit rámec pro komunikaci na téma vlivu extrémního sucha a povodní a jejich dopadů na krajinu v ČR formou strategických dokumentů a navrhnout konkrétní optimální řešení k minimalizaci negativních vlivů na krajinu.

Jedinečná diverzita české květeny – kritické zhodnocení endemitů

Řešitelé: Mgr. Zdeněk Kaplan, Ph.D. – Botanický ústav

Cílem je první souborné kritické zhodnocení endemických taxonů české květeny s využitím moderních molekulárně-genetických, cytogenetických a experimentálních postupů a seznámení laické i odborné veřejnosti s výsledky formou knižních a časopiseckých publikací, přednášek, seminářů a specializované expozice.

Management vodních květů sinic pro trvalé zdraví vodních ekosystémů a udržitelnost ekosystémových služeb nádrží

Řešitelé: Prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc ., Ing. Eliška Maršálková, Ph.D., Mgr. Daniel Jančula, Ph.D., Mgr. Jan Sadílek , všichni: Botanický ústav AV ČR, v.v.i.

Nosným cílem této aktivity je aktualizovat, zpřehlednit a kriticky hodnotit vliv sinic na vodní ekosystémy, metody detekce sinic a jejich toxinů, metody omezení rozvoje sinic a vytvořit tak zázemí pro kvalifikované rozhodování o metodách prevence a omezení rozvoje sinic ve vodních nádržích. K dosažení tohoto cíle bude sestaven panel expertů pro konsiliární rozhodování státní správy a samosprávy, státních i soukromých institucí. Panel expertů bude sloužit také jako konzultační skupina pro mezinárodní projekty a aktivity vedoucí k omezení problémů s rozvojem sinic a bude představovat intelektuální koncentrát odborníků schopných přenést nejnovější poznatky vědy do praxe. Dílčími cíli bude souborně a kriticky zhodnotit vliv vodních květů sinic na dynamiku a stabilitu vodních ekosystémú (především na kyslíkový režin nádrží, dynamiku společenstev fytoplanktonu, vodních makrofyt,zooplanktonu a zoobentosu. Druhým dílčím cílem je integrovat ekotoxikologické informace z antropogenního znečištění vod perzistentními organickými polutanty, toxickými kovy, farmaky a pesticidy s trofickým znečištěním povrchových vodživinami, které podporují rozvoj sinic. Sinice pod trofickým tlakem produkují nejen širokou škálu toxinů, ale mohou kumulovat kovy, POPs, estrogeny apod, čímž výrazně ovlivní transport a mobilitu toxických látek ve vodním ekosystému.