Knihovna

Služby

Knihovna Botanického ústavu AV ČR

Zaměření knihovny | Vyhledávání v knižním fonduKontakt a otevírací doba knihovny Průhonice | Kontakt a otevírací doba knihovny Třeboň

 

Knihovna Botanického ústavu se řadí do systému knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby. Profiluje se jako vědecká knihovna se specializovaným fondem, zaměřeným především na potřeby vědeckého výzkumu pracoviště. Ačkoliv své služby poskytuje přednostně pracovníkům ústavu BÚ a vědeckým pracovníkům dalších institucí, bezplatně zpřístupňuje knihovní dokumenty také širší veřejnosti. Poskytuje rovněž bibliografické, referenční a faktografické informace.

Knihovna spolupracuje jak s Národní knihovnou ČR, tak i s Knihovnou Akademie věd ČR a spolupodílí se na budování tzv. souborných katalogů. Informace o fondu knihovny BÚ tak lze najít na webových stránkách Národní knihovny (informace o zahraničních periodikách) a na webových stránkách Knihovny AV ČR (informace o části knižního fondu) nebo přímo na stránkách ústavu.

Zaměření knihovny

Knihovna Botanického ústavu je dlouhodobě zaměřena na budování knižního fondu, který je zaměřen na tu část botaniky, která se kryje se zaměřením ústavu. Jedná se především o taxonomii rostlin a hub (s výjimkou taxonomie řas a sinic, kde je literatura soustředěna v Třeboni), mapování rostlin, fytocenologii a vegetační mapování, rostlinnou ekologii, historii botanického výzkumu v Československu resp. České republice. V průběhu let byly do knihovny začleněny soukromé sbírkové fondy, které se podařilo získat. Tím se knihovna stala jedním z nejdůležitějších zdrojů literatury ve střední Evropě.

Jde zejména o tyto velké soubory:

  • Květeny mírného pásma obou polokoulí, málo jsou zastoupeny květeny tropů. Zejména pro Evropu a zvláště střední Evropu je kolekce velmi úplná. Bohatě zastoupeny jsou i květeny z bývalého území Sovětského svazu.
  • Taxonomická literatura: v knihovně jsou začleněny knižní a separátové fondy několika významných českých taxonomů 20. století, Karla Domina, Josefa Holuba a Ivana Klášterského. Z nižších rostlin byla získána pozůstalost Zdeňka Pilouse (velký komplet bryologické literatury) a velká lichenologická knihovna Antonína Vězdy.
  • Fytocenologická literatura: v této části knihovny je nejcennější sbírka Jaromíra Kliky, která pokrývá podstatnou část fytocenologické literatury v Evropě v první polovině 20. století. Dalšími součástmi je sbírka Rudolfa Mikyšky a Miloše Deyla, v současnosti je do knihovny začleňována knižní sbírka manželů Zdeny a Roberta Neuhäuslových.
  • Hydrobotanická literatura včetně sbírky Slavomila Hejného a Bohuslava Fotta (algologie) jsou umístěny v knihovně v Třeboni.

Knihovní fond umístěný v hlavní knihovně v Průhonicích (velký zámek, 2. patro) obsahuje přes 70 000 svazků, knihovna vědeckovýzkumného úseku II v Třeboni spravuje fond s přibližně 20 000 svazky. Nové tituly jsou jednak nakupovány, jednak získávány aktivní výměnou s partnery po celém světě.

Součástí knihovny je velký časopisecký fond, kde jsou zastoupeny i staré české časopisy. Zahraniční časopisy jsou většinou zastoupeny až od začátku 60. let, od doby založení Botanického ústavu jako nezávislé instituce. V průběhu doby se zdařilo získávat velké množství časopisů výměnou za časopis Folia Geobotanica (knihovna dnes výměnou získává přibližně 100 zahraničních periodik) a bibliografické serie vydávané Botanickým ústavem. Proto jsou dosti bohatě zastoupeny i časopisy z období 70. a 80. let 20. století, kdy panovala dosti restriktivní omezení na nákup zahraniční literatury. Celkový počet časopisů, které jsou v knihovně k dispozici, se tak pohybuje okolo 200. Roční přírůstek knihovních jednotek činí přibližně 500 ks. Významnou součástí fondu jsou i různé separátové sbírky. Knihovní a informační fond není omezen pouze na klasické nosiče informací, ale zahrnuje i elektronické informační zdroje a fondy.

Vyhledávání v knižním fondu

Průhonická knihovna Botanického ústavu má siglu ABB502; třeboňská knihovna JHB502.

 

Knihovna Průhonice

Upozorňujeme návštěvníky knihovny, že 22. 7. – 2.8., 12. 8. – 16. 8. a 26. 8. – 30. 8. 2024 bude knihovna uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Vedoucí: Ing. Veronika Macáková
E-mail: veronika.macakova@ibot.cas.cz
E-mail pro meziknihovní služby: mvs@ibot.cas.cz
Tel.: 271 015 134, 242

Pondělí 8:30 – 12:00 zavřeno
Úterý zavřeno 13:00 – 15:30
Středa 8:30 – 12:00 13:00 – 15:30
Čtvrtek zavřeno zavřeno
Pátek 8:30 – 12:00 zavřeno

Knihovna Třeboň

Upozorňujeme návštěvníky knihovny, že 1.–14. 7. a 26.–31. 8. 2024 bude knihovna uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Vedoucí: Marie Jakšová
E-mail: marie.jaksova@ibot.cas.cz
Tel.: 380 720 305

Pondělí 8:00 – 11:00 13:00 – 15:00
Úterý zavřeno 13:00 – 15:00
Středa 8:00 – 11:00 13:00 – 14:30
Čtvrtek zavřeno zavřeno
Pátek 8:00 – 11:00 zavřeno