Databáze

Služby

Další databáze

LONGWOOD

Tato geodatabáze shromažďuje informace o lesních porostech, druhovém složení a lidských aktivitách (např. management, hustota osídlení) ve větším studijním regionu (Morava, Česká republika, cca 27 000 km2) za posledních 7500 let. Obsahuje samostatné vrstvy pro paleoekologické, archeologické, historické a vegetační údaje.

 

Dalibor: databáze výskytu lišejníků a mechorostů v ČR

Databáze má potenciál přispět k nalezení nových lokalit vzácných či ohrožených druhů a má napomoci lépe poznat regionální biogeografii či populační dynamiku. V současné době obsahuje téměř půl milionu záznamů mechorostů a více jak 90 tisíc záznamů lišejníků.

 

HERBMAN: Databáze herbáře PRA

Databáze je moderně koncipována jako webová aplikace s přístupem a vyhledáváním dostupným pro odbornou veřejnost. Integruje veškeré činnosti spojené s kurátorskou činností a současně umožňuje zahrnutí dalších dat (digitální obrazy herbářových položek, odděleně držené části rostlin (např. šišky), chromosomové počty atd. V příštím období bude herbář PRA v této databázi zadokumentován.

 

Databáze typového materiálu lišejníků

Herbářové sbírky jsou národním kulturním dědictvím. Z vědeckého hlediska nejhodnotnější jsou typové položky, neboť jméno taxonu je s nimi navždy svázáno a materiál tak slouží dalšímu taxonomickému studiu. Typový materiál je jakýmsi rodinným stříbrem, z větší části však nerozpoznaným.
Databáze zahrnuje jména lišejníků všech taxonomických úrovní, jejichž materiál byl sbírán na současném území České republiky. Vyhledané položky byly zdokumentovány, digitalizovány (vlastní materiál i doprovodná dokumentace: originální popis taxonu, etiketa položky a případné poznámky sběratele či dalších badatelů při revizích) a posléze volně zpřístupněny odborné veřejnosti http://herbarium.ibot.cas.cz/. Databáze v současnosti zahrnuje 19 evropských herbářů, obsahuje 592 jmen s bibliografickou citací, téměř 1500 položek a téměř 4500 obrázků. http://herbarium.ibot.cas.cz/background.php. Svých charakterem a rozsahem je databáze unikátní v celosvětovém měřítku.

Publikace: Liška J. (2016): Czech database of lichen type material (PDF, 75 KB). – Herzogia 29: 814–818.

 

Databáze a profesionální dokumentace hodnotného herbářového materiálu v českých herbářových sbírkách

Hypermoderní systém digitalizace sbírkových předmětů (herbářových položek či preparovaných částí rostlin), je propojen s tvorbou virtuálních sbírek a navazující databáze. Dokumentace v první fázi zahrnuje nejcennější (typové) kolekce tropických rostlin v českých herbářích (hlavně T. Haenke, K. B. Presl a K. Domin). Další fází je dokumentace rostlin popsaných z Evropy a Středozemí. V rámci této koncepce tak dochází k faktické informační i studijní integraci materiálu z různých institucí, k zabezpečení a zpřístupnění nejvýznamnějších položek herbářů, s iniciační a koordinační rolí Botanického ústavu.

 

Databáze zavlečených rostlin České republiky

Tato databáze obsahuje údaje o způsobu šíření, fytogeografii a biologii invazních druhů a odkazy na primární zdroje dat. Databáze je průběžně doplňována novými údaji o postupujících invazích a nových invazních druzích.

 

DAISIE: databáze invazních rostlin a živočichů Evropy

Pracovníci oddělení ekologie invazí se v letech 2005–2008 v rámci projektu 6. rámcového programu DAISIE podíleli na vybudování celoevropské databáze invazních rostlin a živočichů, která obsahuje údaje o nepůvodních druzích rostlin, bezobratlých živočichů a obratlovců v suchozemském i vodním prostředí z více než 50 regionů Evropy.

 

Databáze trvalých vegetačních ploch 

Agentura ochrany přírody a krajiny založila databázi trvalých vegetačních ploch. Její udržování je nyní pod dohledem BÚ, kde je rozsáhlá zkušenost s opakovanými sledováními na trvalých plochách. Náklady na udržování i spravovaná data budou sdílena oběma institucemi. Vegetační snímky pracovníků BÚ, na základě dohody předávané do národní geobotanické databáze na MU v Brně (na bázi systému Turboveg), představují významnou část této databáze.

 

Biofloristická databáze

Tato databáze zahrnujíce základní biologické vlastnosti, výskyt na stanovištích EUNIS a rozšíření pro všechny druhy české květeny.

 

LICIT: Bibliografie

Botanický ústav je národním garantem sestavování kompletní botanické bibliografie, která má kontinuitu od počátku botanické publikační činnosti dodnes (v posledních 10 letech v podobě relační databáze LICIT s vazbou na klíčová slova).

 

CLO-PLA: Databáze klonálního růstu rostlin střední Evropy 

Databáze CLO-PLA (CLOnal PLAnts) byla původně omezena na střední Evropu, ale v poslední době byly zahrnuty díky podpoře grantu Evropské unie LEDA také druhy severní a západní Evropy. V tomto projektu jsou pracovníci odd. funkční ekologie zodpovědní za vegetativní vlastnosti rostlin. Srovnávací studie s velkými soubory dat, které jsme v minulosti realizovali, ověřily užitečnost databáze pro takový typ studií. V současné době je k dispozici třetí verze databáze CLO-PLA3.

Databáze CLO-PLA3 obsahuje data o vegetativním růstu, která jsou relevantní pro klonalitu a vegetativní regeneraci pro všechny (nejen pro klonální) druhy rostlin Evropy bez Mediteránu. Databáze je uspořádána jako sada tabulek, každá tabulka je založena na datech z jednoho literárního zdroje nebo na vlastním studiu rostlin jednoho druhu na jedné lokalitě. Jedná se vlastně o interpretaci literárního popisu, obrázku nebo vlastní studie podle standardního protokolu. Celkový počet tabulek v databázi je 7086, z čehož 5818 tabulek se týká 2147 druhů české flóry. Orgány klonálního růstu jsou klasifikovány do 17 typů, maximálně jsou uvedeny 4 pro jeden druh v jedné tabulce. Ostatní vlastnosti klonálního růstu jsou role orgánu klonálního růstu v životě rostliny, cyklicita prýtu, vytrvávání spojení mezi rametami, počet dceřinných prýtů vytvořených mateřským prýtem za jeden rok, boční šíření za rok, typ větvení, odnožování u travin, umístění kořenů podél orgánu klonálního růstu, rozložení listů podél stonku, velikost dceřinného prýtu ve srovnání s mateřským prýtem, načasování růstu orgánu klonálního růstu v ontogenezi rostliny, překryv generací prýtů. Vlastnosti banky pupenů jsou vertikální distribuce pupenů vzhledem k povrchu půdy, počet pupenů na prýt a sezónalita. Vlastnosti celé rostliny zahrnují persistenci hlavního kořene, typ reprodukce, zásobní orgán, věk prvního kvetení a délku života genety. Tyto vlastnosti rostlin byly vybrány jako důležité pro vytrvávání rostlin na lokalitě nebo jejich regeneraci po narušení a mohou být využity k předpovědím o vývoji vegetace na různé typy zásahů, k hodnocení invazního potenciálu druhů nebo k hodnocení ryzik ohrožení vzácných rostlin. Databáze se částečně překrývá s obsahem a zaměřením databáze LEDA (databáze vlastností rostlin severozápadní Evropy), v rámci níž jsme zodpovědní za vlastnosti týkající se klonálního růstu a vegetativní regenerace.