Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Tvorba náhradních biotopů L8.3 a L8.1 v lomu Bernartice 2020 - 2022
GAČR 20-09895S Biodiverzita, historie disturbancí a půdní paměť: testování holocenní kontinuity druhově bohatých lesostepních ekosystémů 2020 - 2022
20-06065S 2020 - 2022
Diverzita fototrofních mikroorganismů z chladných prostředí studovaná polyfázickým přístupem a jejich potenciál pro bioprospekci 2020 - 2022
GA19-13142S Hybridizace v rostlinných invazích: globální přehled 2020 - 2022
20-13637S Diverzifikace na nékolika urovnich: zkoumani vlivu inter- a Intra-specifické diferenciace rostlin na koexistenci a fungovani 2020 - 2022
Program podpory perspektivních lidských zdrojů – PPLZ 2020 - 2021
0545612020 Navázání spolupráce v oblasti ekologického pěstování lesních stromů 2020 - 2021
Program podpory perspektivních lidských zdrojů – PPLZ 2020 - 2021
Zpracování akčních plánů pro způsoby šíření prioritních nepůvodních druhů v České republice 2020 - 2020
GAČR 20-02901S Diverzita společenstva jako odpověď a jako determinant objasnění funkční role diverzity. Využití dlouhodobých experimentů k objasnění funkční role diversity 2020 - 2020
PPK-496a/31/18-19-20, 307205 Vymizelé a ohrožené druhy Třeboňska 2020 - 2020
Vyhodnocení vlivů klimatu na společenstva rhizosférních hub 2020 - 2020
Biotické poškození jaderné elektrárny Temelín 2020 - 2020
300709 Prodej přebytků vodních a mokřadních rostlin 2020 - 2020
304100 Pokusná zahrada Třeboň 2020 - 2020
20-28119S Nahrazení makroklimatu mikroklimatem: klíč k predikčnímu modelování rozšíření druhů blíže k realitě
Protection of priority grassland habitats in the SCIs of the South Moravian Region 2019 - 2025
Vývoj metod pro sledování změn vegetace a krkonošské tundry analýzou dat z multispektrálních, hyperspektrálních a LIDAR senzorů UAV 2019 - 2023
IPBES assessment of invasive alien species 2019 - 2023