Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
GA23-07533S Proměny evropských nížinných lesů: Jak se sukcese, klimatické změny, exotické organizmy a hospodaření projevují na různých trofických úrovních? 2023 - 2025
QK23020039 Prognózy vývoje kůrovcové kalamity a inovativní přístupy k jejímu managementu na úrovni státu a vlastníků lesů 2023 - 2025
Faktory určující asymetrii kompetice ve společenstvech vytrvalých rostlin: všudypřítomné ale netestované 2023 - 2025
23-05453S Mykorhiza jako komplexní pojištění rostlin do proměnlivého prostředí 2023 - 2025
23-05132S Nové kalibrační a indikační systémy pro rekonstrukci holocenního klimatu zohledňující lokální vývoj 2023 - 2025
207243 Mapování a sběr terénních (biologických) dat na ploše o rozměrech 20 ha 2023 - 2024
8J23FRXXX Epigenetické mechanismy transgeneračního vlivu mykorhizní symbiózy 2023 - 2024
Transfer vody mezi půdou a atmosférou v lesních porostech 2023 - 2023
115V342001007 Paleoekologické analýzy z montánních poloh Krkonoš pro zpřesnění rekonstrukce vývoje jejich přirozené vegetace a následného managementu v zóně přírodě blízké 2023 - 2023
304100 Pokusná zahrada Třeboň 2023 - 2023
Aktivita tropických cyklón, jejich řídící činitelé a vliv na lesní ekosystémy na různých prostorových a časových škálách 2023 - 2023
300709 Prodej přebytků vodních a mokřadních rostlin 2023 - 2023
Odkrývání nejistot predikcí přirozených disturbancí na krajinné pattern vegetace 2022 - 2026
Odkrývání nejistot predikcí přirozených disturbancí na krajinné pattern vegetace 2022 - 2026
SS05010092 Kritická revize dřívějšího a současného rozšíření rostlin jako nenahraditelný zdroj dat pro efektivní ochranu ohrožených druhů a sledování šíření zavlečených druhů 2022 - 2025
SS05010092 Kritická revize dřívějšího a současného rozšíření rostlin jako nenahraditelný zdroj dat pro efektivní ochranu ohrožených druhů a sledování šíření zavlečených druhů 2022 - 2025
SS05010009 Vývoj efektivních nástrojů pro sledování a hodnocení ekologického stavu a ekosystémových služeb rybníků a pro zlepšení komunikace se stakeholdery 2022 - 2025
Klimaticky šetrné lesnictví pro středomořskou chráněnou krajinu. Simulace účinků změny klimatu a adaptivního lesního hospodaření na sekvestraci uhlíku v lesích a fragmentaci a kvalitu polopřírodních stanovišť 2022 - 2025
Klimaticky šetrné lesnictví pro středomořskou chráněnou krajinu. Simulace účinků změny klimatu a adaptivního lesního hospodaření na sekvestraci uhlíku v lesích a fragmentaci a kvalitu polopřírodních stanovišť 2022 - 2025
SS05010009 Vývoj efektivních nástrojů pro sledování a hodnocení ekologického stavu a ekosystémových služeb rybníků a pro zlepšení komunikace se stakeholdery 2022 - 2025