Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
INTERREG - 99 Přeshraniční mapování lesních ekosystémů – cesta ke společnému managementu NP Šumava a NP Bavorský les. 2017 - 2019
GA 17-07851S Úpadek lesních ekosystému v mladším holocénu: Příčiny, průběh a důsledky pro biologickou rozmanitost 2017 - 2019
GA17-10280S Variabilita vlastností u rostlin jako nástroj k přizpůsobení měnícímu se klimatu - od fenotypů ke genům a zase zpět 2017 - 2019
GA17-03921S Molekulární fylogeneze Glomeromycota: od virtuálních taxonů k fylogeneticky vymezeným druhům a globální ekologii a biogeografii 2017 - 2019
Dendrochronologický výzkum pro potřebu projektu „Silva Gabreta Monitoring – Realizace přeshraničního monitoringu biodiversity a vodního režimu” 2017 - 2019
GA17-19025S Ekologické dopady nepůvodních a původních druhů rostlin na vegetaci: hraje původ roli? 2017 - 2019
GA17-06548S Cizorodá DNA u ječmenů (Hordeum spp.) – jaké mechanismy na genomické úrovni podporují horizontální přenos genů u trav? 2017 - 2019
GA17-09979S Faktory determinující sukcesi v měřítku České republiky 2017 - 2019
UV Intercomparison and Integration in a High Arctic Environment 2017 - 2018
Expansion of woody plant species into alpine tundra – landscape interactions with global change 2017 - 2018
Strategie AV21 - ROZE test 2017 - 2018
UV Intercomparison and Integration in a High Arctic Environment 2017 - 2018
Strategie AV21 Priority půdně biologického výzkumu, průnik vědy a veřejného zájmu 2017 - 2017
Monitoring trvalých ploch s pobřežnicí jednokvětou 2017 - 2017
300998 Strategie AV21, ROZE, Optimalizace využití sbírek biologického materiálu ústavů AV ČR 2017 - 2017
Záchranná kultivace rdestu dlouholistého 2017 - 2017
Zpracování odborných podkladů pro návrh regulace vybraných invazních nepůvodních druhů a jejich pilotní aplikace na vybrané druhy 2017 - 2017
300709 Prodej přebytků vodních a mokřadních rostlin 2017 - 2017
Strategie AV21 Les jako součást krajiny a zdroj poznání 2017 - 2017
PPK-469a/31/17 Vymizelé a ohrožené druhy Třeboňska 2017 - 2017