Filtr

   

Identifikační kód Název Období realizace
GA15-09119S Determinanty lokální hojnosti rostlin: relativní význam rozdílů ve fitness a stabilizujících procesech 2015 - 2017
Development of single copy nuclear markers for the Asteraceae 2006 - 2006
Disturbances of tundra vegetation and their consequences for arctic ecosystem, comparison to the experience from alpine tundra 2019 - 2019
Diversita flóry SK a ČR II - vyšší a nižší rostliny 2006 - 2007
Diversita flóry SR a ČR II – vyšší a nižší rostliny 2006 - 2007
Diversity a ecology of Cyanobacteria and Microalgae in selected Antarctic localities 2006 - 2007
L200051402 Diversity of arbuscular mycorrhizal fungi in field-collected samples and cultures - consolidation and development of methodic approaches 2014 - 2015
Diversity of vegetation of Southern Siberia.
20-13637S Diverzifikace na nékolika urovnich: zkoumani vlivu inter- a Intra-specifické diferenciace rostlin na koexistenci a fungovani 2020 - 2022
P501/12/1747 Diverzita a distribuce virů mezi lišejníky 2012 - 2015
LH12178 Diverzita a funkce nativních a vnesených arbuskulárně mykorhizních hub v intenzivní produkci zeleniny 2012 - 2014
Diverzita cévnatých rostlin podél výškového gradientu na příkladu Západních Himalájí: nové přístupy ke studiu starého problému 2003 - 2005
Diverzita evropské flóry v českých a moravských herbářových sbírkách z přelomu 18. a 19. století – národní dědictví světového významu (II) 2004 - 2006
Diverzita flóry Balkánu a východního Středomoří v českých a moravských herbářových sbírkách - národní dědictví světového významu (III) 2007 - 2010
GAUK-1074416 Diverzita lesních lišejníků – srovnání kulturních a pralesovitých porostů bučin a smrčin v ČR v kontextu pralesních rezervací v severních Karpatech a na Kavkaze 2016 - 2017
Diverzita mokřadní vegetace v bulharských pohořích 2003 - 2005
KJB600050803 Diverzita rostlinných druhů v komplexech sádek o různém stáří a disturbančním režimu 2008 - 2010
P504/12/1952 Diverzita saproxylickych organizmu v case a prostoru: Od historie krajiny pres ekologii spolecenstev k modelum prezivani druhu 2012 - 2015
GAČR 20-02901S Diverzita společenstva jako odpověď a jako determinant objasnění funkční role diverzity. Využití dlouhodobých experimentů k objasnění funkční role diversity 2020 - 2020
Diverzita vegetace mezofilních a vlhkých luk 2008 - 2010