Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Afro-alpine "sky inslands": genetic versus taxonomic biodiversity, climate change, and conservation 2007 - 2011
Inovace výuky na přírodovědeckých fakultách českých vysokých škol - přednáškový cyklus prof. B.C. Husbanda (University of Guelph, Ontario): Evoluční ekologie a populační genetika rostlin 2007 - 2007
Monitoring hořce jarního Gentiana verna L. subsp. verna v NPP Rovná u Strakonic v r. 2007 2007 - 2007
Diverzita flóry Balkánu a východního Středomoří v českých a moravských herbářových sbírkách - národní dědictví světového významu (III) 2007 - 2010
Prostorově explicitní model dynamiky lesa po narušení - sběr dat na trvalých plochách 2007 - 2007
Vyhodnocení příčin destabilizace horských lesů v Národním parku Šumava postižených orkánem Kyrill 2007 - 2008
Sukcese vegetace na antropogenních stanovištích: variabilita v karjinném měřítku 2007 - 2010
Mikroevoluční aspekty zbytkové sexuality apomiktických rostlin: detekce, kvantifikace a projevy v populacích jestřábníků podrodu Pilosella 2007 - 2009
Stanovení priorit v péči o vlhké louky v krajinném měřítku 2007 - 2011
Monografické zpracování diverzity evropských heterocytózních cyanobakterií. 2007 - 2009
Výzkumný projekt AVČR Orlicko - Ochrana přírody jako limitující faktor ekonomického rozvoje
Minimalizace rizik výskytu metabolitů sinic v technologických procesech rybářského sektoru 2007 - 2011
Multidisciplinární výzkum Antarktické terestrické vegetace v rámci IPY 2007 - 2009
Morfologická a ekologická studie okruhu Glyceria fluitans 2007 - 2009
Kvetena České republiky - dokončení 2007 - 2009
Vyhodnocení účinku řízeného managementu na obnovu litorálních porostů na rybníce V. Tisý (NPR V. a M. Tisý) 2007 - 2007
Interakce mezi ploidními úrovněmi v sympatrických populacích Hieracium echioides 2007 - 2009
Sukcese vegetace v krajinném měřítku 2007 - 2010
Sukcese vegetace v krajinném měřítku 2007 - 2010
Vymizelé a ohrožené druhy Třeboňska 2007 - 2007