Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Minimalizace rizik výskytu metabolitů sinic v technologických procesech rybářského sektoru 2007 - 2011
IAA601110702 Srovnávací ekologie tropických a temperátních rostlin v prostředí rovníkových páramo 2007 - 2009
Jsou zavlečené druhy v novém areálu zvýhodněny díky absenci nepřátel? Terénní srovnání s domácími příbuznými druhy 2007 - 2009
Biologická a klimatická diverzita centrální části arktického souostroví Svalbard 2007 - 2010
Ekologické a biologické vlastnosti druhů. lokální diferenciace a fenotypová plasticita jako determinanty úspěšnosti invaze blízce příbuzných druhů 2007 - 2011
Sukcese vegetace na antropogenních stanovištích: variabilita v karjinném měřítku 2007 - 2010
Vyhodnocení příčin destabilizace horských lesů v Národním parku Šumava postižených orkánem Kyrill 2007 - 2008
Taxonomic and nomenclatoric revision of the Gallionella species (Bacillariophyceae) described by Ehrenberg 2007 - 2008
Druhy a poddruhy lišejníků popsané z ČR - význam pro taxonomii a biodiversitu 2007 - 2009
Prostorově explicitní model dynamiky lesa po narušení - sběr dat na trvalých plochách 2007 - 2007
Druhy a poddruhy lišejníků popsané z ČR - význam pro taxonomii a biodiversitu 2007 - 2009
Fylogeneze čeledi Juncaceae na základě srovnání chloroplastových, nukleárních, mitochondriálních dat a morfologie 2007 - 2009
Druhy a poddruhy lišejníků popsané z ČR - význam pro taxonomii a biodiversitu 2007 - 2009
Biologická a klimatická diverzita centrální části arktického souostroví Svalbard 2007 - 2010
Monitoravání stavu a drobné managamentové úpravy lokalit kuřičky hadcové (Minuartia smejkalii) 2007 - 2008
Diverzita flóry Balkánu a východního Středomoří v českých a moravských herbářových sbírkách - národní dědictví světového významu (III) 2007 - 2010
Vliv fragmentace biotopů na ptačí společenstva afromontánních lesů 2007 - 2009
Mikroevoluční aspekty zbytkové sexuality apomiktických rostlin: detekce, kvantifikace a projevy v populacích jestřábníků podrodu Pilosella 2007 - 2009
Jak se mění genetická diverzita v průběhu invaze? Studie druhu Pinus strobus 2007 - 2009
Monitoring hořce jarního Gentiana verna L. subsp. verna v NPP Rovná u Strakonic v r. 2007 2007 - 2007