Evoluční mechanismy v populacích fakultativních apomiktů

Název: Evoluční mechanismy v populacích fakultativních apomiktů
Řešitelé: Urfus Tomáš (člen řešitelského kolektivu)
Flégrová Monika (člen řešitelského kolektivu)
Plačková Ivana (člen řešitelského kolektivu)
Krahulcová Anna (člen řešitelského kolektivu)
Mahelka Václav (člen řešitelského kolektivu)
Chrtek Jindřich (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: GA ČR
Řešeno od: 2008
Řešeno do: 2012
Shrnutí: Ke studiu byly vybrány dva polyploidní komplexy se zastoupením fakultativně apomiktických druhů, kde je úroveň zbytkové sexuality alespoň částečně známá (Hieracium subgen. Pilosella), či na ni lze usuzovat z populační struktury (Rubus). Na populacích r. Hieracium ze dvou území bude testována pomocí analýzy cp-DNA možnost extrapolovat dříve zjištěnou významnou roli fakultativních apomiktů jako mateřských rostlin při vzniku hybridů. U rodu Rubus bude studována struktura cytotypů v populacích, která je dosud pro lokální typy neznámá. Zbytková sexualita bude zjišťována analýzou potomstva z křížení i vznikajícího v terénu a výsledky budou konfrontovány se strukturou příslušných populací. V rodu Hieracium s krátkou generační dobou umožní design hybridizací zjistit způsob vzniku potomstva podle rozložení ploidních kategorií. Pro detekci způsobů vzniku potomstva u rodu Rubus s dlouhou generační dobou je navrženo použití molekulární markerů. V rodu Hieracium bude dále zjišťováno, zda křížení mezi diploidními druhy nedává podnět ke vzniku polyploidů pomocí neredukovaných gamet hybridů.

Zpět na seznam