Význam genetické diverzity pro produktivitu a stabilitu porostu

Název: Význam genetické diverzity pro produktivitu a stabilitu porostu
Řešitelé: Hadincová Věroslava (řešitel)
Poskytovatel: GAAV
Řešeno od: 2008
Řešeno do: 2010
Shrnutí: V poslední době se ukazuje, že nejen druhová diverzita, ale i vnitrodruhová genetická diverzita má velký význam pro fungování ekosystémů. Právě význam genetické diversity a prostorového uspořádání genet kostřavy červené na strukturu společenstava a jeho stabilitu zkoumáme v tomto našem projektu. Otázky: (1) Jaký je efekt genetické diverzity na produktivitu, stabilitu a odolnost vůči invazi? (2) Je výsledné uspořádání společenstva odrazem komplementarity nebo tzv. “sampling” efektu? (3) Mění se fungování společenstva v čase a v různých podmínkách? (4) Jaký je vliv prostorového uspořádání genet na výsledné parametry společenstva? Na otázky chceme odpovědět protřednictvím experimentu ve dvou živinových režimech se třemi úrovněmi genetické diverzity: 1, 6 a 18 klonů ve společenstvu. Abychom mohli říci, zda výsledná podoba společenstva je odrazeme komplementarity nebo “sampling” efektu, bude nezbytná identifikace klonů ve společentvech pomocí mikrosatelitů nebo alozymů.

Zpět na seznam