Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Strategie AV21 Priority půdně biologického výzkumu, průnik vědy a veřejného zájmu 2017 - 2017
GA17-20201S Invaze vs. expanze - záhadný původ široce rozšířeného druhu Urtica dioica (Urticaceae) 2017 - 2019
GA17-09979S Faktory determinující sukcesi v měřítku České republiky 2017 - 2019
GA17-06825S Kryptická variabilita vodních rostlin způsobená mezidruhovou hybridizací a polyploidizací 2017 - 2019
INTERREG - 100281957 Paměť krajiny - přeshraniční rozvojová opatření v Česko-Saském Švýcarsku na podkladu historie krajiny. 2017 - 2019
GA17-18080S Klíč k evoluční úspěšnosti orchidejí: role celogenomových změn a ekologické speciace u druhově nejbohatší linie 2017 - 2019
GA17-19376S Ekologické a evoluční odpovědi rostlin na klimatické změny: analýza růstových změn napříč ekosystémy a evolučními liniemi 2017 - 2019
GA17-06548S Cizorodá DNA u ječmenů (Hordeum spp.) – jaké mechanismy na genomické úrovni podporují horizontální přenos genů u trav? 2017 - 2019
DG16P02M041 Biotické ohrožení památek zahradního umění: řasy, sinice a invazní rostliny 2016 - 2020
Téma SAV 16-17: Pozoruhodné prvky lichenobioty významných biotopů Slovenska a České republiky 2016 - 2017
GA16-15012S Drivers of communities' temporal stability: the role of functional differences between and within species 2016 - 2018
DG16P02M041 Biotické ohrožení památek zahradního umění: řasy, sinice a invazní rostliny (NAKI) 2016 - 2020
Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks” – Microbian – Microbiome diversity and function in the Sør Rondane Mountains, East Antarctica 2016 - 2021
TE01020080 BIORAF Centrum kompetence pro výzkum biorafinací 2016 - 2019
GA16-12243S Analýza vlivů fragmentace krajiny na vztahy mezi rostlinami a opylovači. Roste generalizace polinačních systémů se stoupající fragmentací? 2016 - 2018
LIFE15 NAT/CZ/000818 LIFE for Minuartia 2016 - 2020
GAUK-1074416 Diverzita lesních lišejníků – srovnání kulturních a pralesovitých porostů bučin a smrčin v ČR v kontextu pralesních rezervací v severních Karpatech a na Kavkaze 2016 - 2017
Téma SAV 16-17: Pozoruhodné prvky lichenobioty významných biotopů Slovenska a České republiky 2016 - 2017
INTERACT - International Network for Terrestrial Research and Monitoring in the Arctic 2016 - 2019
GA16-15012S Drivers of communities' temporal stability: the role of functional differences between and within species 2016 - 2018