Úvodní slovo

Vážení a milí čtenáři,

dostává se Vám do rukou první číslo našeho nového informačního a popularizačního časopisu, který jsme nazvali jednoduchým, ale přesto velmi výstižným slovem Botanika. Tento nádherný vědní obor má natolik široké pole působnosti, že není v našich silách představit Vám jej v celé jeho komplexnosti. Naším cílem je především představit Vám botaniku přístupnou a srozumitelnou formou z hlediska naší práce, jakožto jedné z nejvýznamnějších botanických výzkumných institucí v naší zemi, Botanického ústavu AV ČR. Naše práce vychází z dlouholeté tradice botanického výzkumu u nás, který se snažíme rozvíjet tak, aby náš ústav mohl i nadále patřit mezi botanické instituce uznávané i v mezinárodním měřítku.

V našem časopise jsme pro Vás připravili několik zajímavých rubrik, kde se seznámíte s vybranými výsledky našeho vědeckého výzkumu a výzkumnými projekty, na kterých právě pracujeme. Seznámíme Vás s našimi odděleními, provedeme Vás našimi rozsáhlými sbírkami a necháme Vás nahlédnout pod pokličku nejmodernějších metod, používaných pro nejnovější botanické výzkumy. Budeme Vás též informovat o novinkách v Průhonickém parku a zámku.

Úspěch našeho ústavu vychází z nekonečného úsilí a nadšení našich pracovníků pro svou práci. Jako všude i u nás platí, že vše záleží na lidech. Chceme Vám ukázat, že jsme otevřenou institucí, která se nemusí se svou prací skrývat a je připravena na vzájemnou komunikaci nejen uvnitř vědeckého světa, ale i s Vámi, např. právě prostřednictvím tohoto časopisu. Kromě něj máte možnost sledovat dění našeho ústavu na našich internetových stránkách, kde najdete i elektronickou verzi časopisu Botanika, a především můžete navštívit náš ústav při řadě příležitostí, např. při Dni otevřených dveří nebo na různých výstavách.

Rádi bychom Vám popřáli příjemné chvilky při čtení Botaniky a doufáme, že se Vám náš časopis bude líbit. Pokud budete mít pocit, že chcete přispět svým názorem k tomu, aby byl časopis ještě zajímavější, napište nám. Těšíme se na Vaše reakce, Vaši spolupráci a Vaši návštěvu v Botanickém ústavu.

Vaše redakce časopisu Botanika


Vědecká práce je zajímavá již svou podstatou objevování dosud neznámého, popisování nových jevů, organizmů a souvislostí v přírodě. Vědecká práce v našem oboru vyžaduje ale i obrovské množství rutinních činností, bez kterých se výzkum neobejde, jako jsou inventarizace sběrů, udržování sbírek, genofondů, herbářů, laboratorní analýzy chemické, molekulární, optické a mnoho dalších. Významná část naší práce má charakter dlouhodobý. Často se jedná o díla jako Květena ČR nebo Vegetace ČR, taxonomické monografie řas či hub, výzkumy rostlinných společenstev a ekologických procesů celých ekosystémů a rozsáhlých území. Tato komplexní díla vznikají roky i desetiletí a vyžadují od jednotlivců nebo týmů nezměrné úsilí, které často přesáhne rozpětí jedné generace badatelů.

Nedílnou součástí vědecké práce je také činnost pedagogická, výchova nových vědeckých pracovníků a popularizace vědy pro širokou veřejnost. Naší současnou snahou je ukázat, jak může být práce v našem oboru zajímavá, mnohdy i napínavá, a hlavně užitečná pro získání nových poznatků souvisejících například s biologickou diverzitou v prostředí významných globálních změn klimatu.


Jsme přesvědčeni, že je potřeba se popularizaci botaniky více věnovat. Právě proto jsme jako první krok připravili výstavu Dobrodružství botaniky, se kterou jsme se současně rozhodli začít vydávat nový popularizační a informační časopis Botanika, který právě nyní čtete. Vše je ale jen začátek v rámci našeho celkového a dlouhodobého popularizačního konceptu. Následovat by mělo otevření návštěvnického okruhu v průhonickém zámku, kde bude např. výstava Vývoj vědeckých přístrojů, rekonstruovaná botanická pracovna hraběte Arnošta Emanuela Silva Taroucy či výstava Historie krajinářské architektury a zahradního umění. V příštích letech bychom v areálu zámku rádi realizovali plán stálé interaktivní expozice jednotlivých ústavů AV ČR s prezentací jejich činnosti podle vybraných témat. Záměrem je vytvořit malou „výkladní skříň” výzkumu, který se v AV ČR provádí. Náš areál je pro podobné aktivity jako stvořený, vždyť kde jinde projdou za rok branou výzkumného ústavu statisíce návštěvníků, které je možno seznámit s tím, o čem se v Akademii věd bádá? Stranou nemůžeme nechat ani naše detašovaná pracoviště v Brně a Třeboni – i tam chceme realizovat některé expozice formou putovních výstav. Na příští rok připravujeme zahájení realizace ekologické naučné stezky pro děti v Botanické zahradě na Chotobuzi, na níž se bude finančně podílet VZP, nebo vědecký trek Průhonickým parkem s ukázkami různých experimentů z biologie, chemie či fyziky ve spolupráci s PřF UK. Kalendář akcí Botanického ústavu pro příští rok je plný popularizačních aktivit i dalších akcí. Doufám, že se všechny vydaří podle přání jednotlivých organizátorů a zaujmou širokou veřejnost.

Děkuji všem, kdo nešetřili svým časem a invencí, a přispěli jak ke vzniku tohoto informačního a popularizačního časopisu, tak k výstavě Dobrodružství botaniky, i k dalším popularizačním akcím v BÚ. Věřím, že našemu ústavu se toto úsilí vrátí jak prostřednictvím nových studentů, ve kterých vzbudíme zájem o botanické obory, tak mnohem lepším porozuměním a povědomím veřejnosti o tom, co se v našem ústavu děje a na čem pracujeme. Já osobně považuji za jeden z hlavních parametrů hodnocení kvality vědecké práce její společenský dopad. Ten se projeví právě ve výchově dětí a studentů, v poučení široké veřejnosti, v některých případech i přímým vlivem na průmysl a biotechnologie. Chceme také ukázat, že v neposlední řadě může vědecký výzkum přispět k zachování přírodních, kulturních a vědecko-historických hodnot pro další generace. Proto budu vždy tento typ popularizační „práce navíc” podporovat a považovat ji za dobrou investici do budoucnosti našeho výzkumu a za součást toho, co by měl ústav AV ČR od svých zaměstnanců požadovat.

Každá aktivita, do které se pustíte, se může buď povést a být úspěšná, anebo nepovést a skončit neslavně. Držme společně palce této dlouhodobé akci, jejíž zahájení je dílem mnoha nadšených lidí z Botanického ústavu. Držme jí palce, aby se stala aktivitou veskrze vydařenou.

RNDr. Miroslav Vosátka, CSc.
Ředitel Botanického ústavu AV ČR, v. v. i.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •