DLOUHODOBÁ DYNAMIKA LESŮ VE STŘEDNÍ EVROPĚ: OD ODHADŮ K REALISTICKÉMU MODELU

LONGWOOD je pětiletý projekt (2012–2016) financovaný Evropskou výzkumnou radou (ERC) jako Starting grant. Cílem ERC je povzbudit rozvoj evropského výzkumu nejvyšší úrovně a podpořit originální hraniční (interdisciplinární) výzkum.

LONGWOOD – Long-term woodland dynamics in Central Europe: from estimations to a realistic model.


Člověkem dlouhodobě ovlivněné lesnaté krajiny. Pohled z Děvína k Mikulovu, Pálava

Interdisciplinární projekt LONGWOOD propojuje několik vědeckých oborů zabývajících se minulostí životního prostředí. Východiskem projektu je skutečnost, že vegetace střední Evropy byla ovlivňována člověkem po dobu nejméně osmi tisíciletí, kdy se původní lesy postupně transformovaly do dnešní zemědělské krajiny. V rámci tohoto procesu nedocházelo ovšem jen k prostému mizení lesů, nýbrž k hluboké změně jejich struktury a druhového složení následkem různých režimů hospodaření. Podrobnosti tohoto procesu jsou dosud málo známé, a to zejména ze dvou důvodů – kvůli nedostatečné spolupráci mezi obory zabývajícími se daným tématem a také kvůli rozdílům v časoprostorovém rozlišení používaném v jednotlivých disciplínách.

Existující studie se týkají buď malého území, nebo pokrývají velké oblasti (kontinentální či globální) pomocí modelování založeném na zobecnění, nikoli tedy na primárních datech z minulosti.

Cílem projektu LONGWOOD je pomocí široké škály primárních pramenů z historie, historické geografie, paleoekologie, archeologie a ekologie analyzovat a rekonstruovat dlouhodobý vývoj (od neolitu po současnost) lesních porostů, jejich struktury, složení a managementu na území celé Moravy v nejvyšším možném časoprostorovém rozlišení. Příčiny a souvislosti pozorovaných zákonitostí budou analyzovány z hlediska kvalitativních i kvantitativních faktorů, a to jak přírodních, tak i člověkem řízených. Projekt představí lesní hospodaření jako rovnocennou hnací sílu podílející se na dlouhodobé dynamice lesa. Měl by tedy posílit změnu paradigmatu v ekologii směrem k chápání lidského faktoru jako vnitřního, konstitutivního prvku ekosystémů. Díky propojení pramenů a metod z přírodních věd a humanitních oborů by měl vzniknout spolehlivější základ pro lesní management a ochranu lesů ve střední Evropě.

Jednotlivé části projektu řídí čtyři pracovní skupiny (historie/archeologie, paleoekologie, vegetační ekologie a GIS).

Projekt má čtyři fáze:

1) vytvoření geodatabáze obsahující údaje o lesním pokryvu, lesním hospodaření a o výskytu dřevin a bylinných druhů na Moravě během posledních 7 500 let,

2) analýza výsledků ve vztahu k faktorům prostředí (jako jsou půdní podmínky, klima nebo nadmořská výška) a k archeologickým a historickým údajům (jako velikost populace nebo údaje o osídlení) za účelem stanovení hlavních faktorů stability a změn,

3) vytvoření časově-prostorového modelu krajiny, který umožní získat představu o stabilitě a změnách lesní vegetace a o roli člověka v dynamice lesa,

4) srovnání výsledků a modelu se současnými přístupy v lesnictví a ochraně přírody, a příprava zásad vhodnější ochrany lesa a lesního hospodaření v budoucnosti.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Kontakt:
Mgr. Péter Szabó, Ph.D. (peter.szabo@ibot.cas.cz; Oddělení vegetační ekologie),
Mgr. MgA. Radim Hédl, Ph.D. (radim.hedl@ibot.cas.cz
; Oddělení vegetační ekologie)

Více informací najdete na stránkách projektu

Pozn.: PDF nemusí být správně zobrazeno v některých internetových prohlížečích (např. Mozilla).
Pro správné zobrazení otevřete soubor v programu Adobe Reader.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •