Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Porovnání vybraných vlastností cyanobakterií a řas polárních oblastí a mírného pásma (polyfázický přístup). 2008 - 2009
GA206/08/0389 Současné a historické změny na horských rašeliništních Sudet 2008 - 2012
Projekt EU - CAREX (koordinace výzkumu života v extrémním prostředí) 2008 - 2010
IAAX00050801 Vegetační kontinuita a dynamika krajiny. Přítomnost a historické příčiny ohniska diverzity v regionu s kolísavou kolonizací. 2008 - 2012
Diverzita vegetace mezofilních a vlhkých luk 2008 - 2010
Diverzita vegetace mezofilních a vlhkých luk 2008 - 2010
Mechanismy nádorové promoce metabolitů toxických sinic 2008 - 2010
Izolované populace rostlin a jejich vztahy se zdrojovými populacemi v evropských souvislostech: příklady ohrožených a chráněných druhů, Gentiana verna, Jurinea cyanoides a Gentianella sp. 2008 - 2012
Trvale udržitelné alternativní způsoby obhospodařování luk a úhorů s ohledem na biodiverzitu flóry a entomofauny - návrh 2008 - 2011
Migrace rostlin do subniválních poloh: úloha rostlinných vlastností a interakcí v oteplujícím se klimatu
Záchrana českého endemitu kuřičky smejkalovi 2008 - 2008
Vliv různých guildů herbivorního hmyzu na populační dynamiku rostlin 2008 - 2011
Fylogenetické vztahy, diverzita a ekologie heterocytozních cyanobakterií s polarizovanou stélkou.. 2008 - 2010
Přirozená dynamika vývoje horského smrkového lesa po rozsáhlé disturbanci: prostorově explicitní model 2008 - 2010
Komplexní monitoring území NPČŠ – botanika 2008 - 2010
IAA600050812 Nížinné lesy v perspektivě historického vývoje 2008 - 2012
Kulturní bezlesí na Králicku z hlediska možných krajinných změn 2008 - 2008
Vztahy mezi klimatem, antropogenní činností a erozí krajiny zaznamenané v přírodních archívech Strážnického Pomoraví (ČR) 2008 - 2011
Evoluční mechanismy v populacích fakultativních apomiktů 2008 - 2012
Fylogenetické vztahy, diverzita a ekologie heterocytozních cyanobakterií s polarizovanou stélkou. 2008 - 2010