Prostorově vázané historické informace jako podklad pro plánování péče a rozvoj přírodě blízkých lesů v Sasko-Českém Švýcarsku

Název: Prostorově vázané historické informace jako podklad pro plánování péče a rozvoj přírodě blízkých lesů v Sasko-Českém Švýcarsku
Řešitelé: Wild Jan (vedoucí – hlavní řešitel)
Poskytovatel: Strukturální fondy EU
Řešeno od: 2009
Řešeno do: 2011
Shrnutí: Projekt je zaměřen na sledování dlohodobých, lokálně specifických změn lesních porostů a to jak kvantitativních, tak i kvalitativních. Konkrétně budou využity historické kartografické podklady a paleoekologická data a recentní floristická a fytocenologická data jako podklady pro analýzu dynamiky změny lesních porostů, jakož i pro návrh jejich managementu. Navržená managementová opatření přispějí k rozvoji přírodě blízkých a přirozených lesních porostů v slouladu s plány péče dotčených Národních parků.

Zpět na seznam