Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Dendroklimatologie invazní Pinus strobus a autochtonní Pinus sylvestris v České republice 2003 - 2005
Monografie rodu Hieracium s.str. (Compositae) v Západních a Ukrajinských Východních Karpatech 2003 - 2005
Dendroklimatologie invazní Pinus strobus a autochtonní Pinus sylvestris v České republice 2003 - 2005
Rody Lepraria a Leproloma (Lichenes) v České republice, na Slovensku a v sousední oblasti jihovýchodní Evropy 2003 - 2005
Rody Lepraria a Leproloma (Lichenes) v České republice, na Slovensku a v sousední oblasti jihovýchodní Evropy 2003 - 2005
Diverzita cévnatých rostlin podél výškového gradientu na příkladu Západních Himalájí: nové přístupy ke studiu starého problému 2003 - 2005
Rekonstrukce vegetace a krajiny jako životního prostředí člověka a fauny České a Slovenské republiky pro poslední dobu ledovou 2003 - 2005
Populační struktura a odlišení druhu v rámci Trapeliopsis glaucolepidea agg. založené na multigenovém přístupu DNA-sekvencí 2003 - 2005
Červený seznam lišejníků ČR 2003 - 2005
Fylogeneze a současná diverzita evropských vysokohorských/nížinných populací polyploidního komplexu Myosotis alpestris (Boraginaceae) 2003 - 2006
Rostliny, hmyz a obratlovci: integrované studium ekologických a evolučních interakcí na populační a ekosystémové úrovni 2003 - 2007
Rekonstrukce vegetace a krajiny jako životního prostředí člověka a fauny České a Slovenské republiky pro poslední dobu ledovou 2003 - 2005
Vliv rekreačního využití na stav a vývoj biotopů ve vybraných CHÚ 2003 - 2007
Význam hybridizace v přirozených populacích rodu Potamogeton 2003 - 2005
Lokální adaptace v rostlinných populacích: určující mechanismy a význam v dynamicky měnící se krajině 2003 - 2007
Rekonstrukce vegetace a krajiny jako životního prostředí člověka a fauny České a Slovenské republiky pro poslední dobu ledovou 2003 - 2005
Diverzita cévnatých rostlin podél výškového gradientu na příkladu Západních Himalájí: nové přístupy ke studiu starého problému 2003 - 2005
Kategorizace a zhodnocení vlivu rekreačního, sportovního a turistického ruchu na ekosystémy jádrové zóny BR Krkonoše. 2003 - 2005
Lokální adaptace v rostlinných populacích: určující mechanismy a význam v dynamicky měnící se krajině 2003 - 2007
VaV: Změny vodní vegetace NPR Břehyňský rybník v závislosti na rybářském hospodaření v sezóně 2003 2003 - 2003