Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
SS02030018 Centrum pro krajinu a biodiverzitu (DivLand) 2021 - 2026
SS70010001 Zhodnocenı́ vlivu biologických invazı́ a změny klimatu na distribuci druhů v chladném prostředı́ ASICS 2021 - 2024
Plant-soil feedback and plant traits as drivers of short- and long-term plant community processes 2021 - 2023
FW03010400 Bioaktivní látky z organicky produkovaných tradičních českých léčivek a plodin a vývoj nano-enkapsulovaných forem pro použití v dermatologii, kosmetice a posílení obranyschopnosti organismu 2021 - 2024
SS70010001 Zhodnocenı́ vlivu biologických invazı́ a změny klimatu na distribuci druhů v chladném prostředı́ ASICS 2021 - 2024
Příčiny úpadku a systém účinné obnovy prioritních typů stanovišť subalpínských trávníků (SUTR) 2021 - 2023
Hydropolis 2021 - 2022
DAAD-21-08 Alien species in a changing world, detection, monitoring and prediction 2021 - 2022
SS03010279 Optimalizace managementu dolního úseku Labe s ohledem na přítomnost biotopu 3270 a zlepšení hydromorfologického stavu na základě mezioborové studie 2021 - 2023
Akademická Prémie - Podzemní orgány rostlin 2021 - 2026
Tvorba hadcových biotopů 2021 - 2023
FW03010400 Bioaktivní látky z organicky produkovaných tradičních českých léčivek a plodin a vývoj nano-enkapsulovaných forem pro použití v dermatologii, kosmetice a posílení obranyschopnosti organismu 2021 - 2024
Využití tradičních znalostí k zastavení ztráty biologické rozmanitosti v lesích 2021 - 2024
200909EU-HimFunDiff Functional differentiation in response to environmental variability in two contrasting shrub line species of high-altitude Himalaya 2021 - 2023
407206 CHKO Slavkovský les číslo v IBISu) Algologický a paleoekologický průzkum na vybraných lokalitách v CHKO Slavkovský les 2021 - 2022
300709 Prodej přebytků vodních a mokřadních rostlin 2021 - 2021
Využití tradičních znalostí k zastavení ztráty biologické rozmanitosti v lesích 2021 - 2024
207226NP Mikroklimatické charakteristiky přirozených vývojových stádií lesa a lesa ovlivněného disturbancemi a vyklizením dřevní hmoty 2020 - 2023
GAČR 20-02901S Diverzita společenstva jako odpověď a jako determinant objasnění funkční role diverzity. Využití dlouhodobých experimentů k objasnění funkční role diversity 2020 - 2020
Strategie AV 21. Záchrana a obnova krajiny. Revitalizace industriální krajiny dává vzniknout unikátním ekosystémům 2020 - 2023 (předpokl.)