Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Opakovaná adaptace u divokých hvozdíků: role sdílené genetické variability a nových mutací v konvergentní evoluci genomu 2023 - 2026
200068 GACR – MykoParents Transgenerational adaptation of a clonal plant in the context of biotic interactions 2023 - 2025
115V342001007 Paleoekologické analýzy z montánních poloh Krkonoš pro zpřesnění rekonstrukce vývoje jejich přirozené vegetace a následného managementu v zóně přírodě blízké 2023 - 2023
23-05453S Mykorhiza jako komplexní pojištění rostlin do proměnlivého prostředí 2023 - 2025
SS06010011 Lesní mikroklima v čase a prostoru: reálné dopady změny klimatu na vybraná chráněná území 2023 - 2026
SS72010002 Zlepšení funkční konektivity luk pro interakce mezi rostlinami a opylovači 2023 - 2026
304100 Pokusná zahrada Třeboň 2023 - 2023
Faktory určující asymetrii kompetice ve společenstvech vytrvalých rostlin: všudypřítomné ale netestované 2023 - 2025
8J23FRXXX Epigenetické mechanismy transgeneračního vlivu mykorhizní symbiózy 2023 - 2024
DH23P03OVV026 Průhonický park a škola malířsko-krajinářské kompozice, obdivovaný a odmítaný vzor pro krajinářskou tvorbu 20. století 2023 - 2027
LUAUS23118 Stabilizace a diverzifikace allopolyploidních druhů se stejnou genomickou skladbou 2023 - 2026
DH23P03OVV063 Autonomní systémy pokročilých a přírodě blízkých opatření pro režim péče a zlepšení kvality vody v památkách zahradního umění 2023 - 2027
Transgenerational adaptation of a clonal plant in the context of biotic interactions 2023 - 2025
Aktivita tropických cyklón, jejich řídící činitelé a vliv na lesní ekosystémy na různých prostorových a časových škálách 2023 - 2023
207243 Mapování a sběr terénních (biologických) dat na ploše o rozměrech 20 ha 2023 - 2024
SS07020057 Komplexní řešení malé domovní ČOV s důrazem na odstraňování fosforu a mikropolutantů 2024 - 2026
VB02000041 CaviPlasma: širokospektrální velkoobjemová dekontaminační plazmová technologie pro IZS 2024 - 2026
24-10375S Mechanistické škálování hydrodynamiky soustavy půda-rostlina v Zemském systému 2024 - 2026