Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
21-18623S Marcescence – common but overlooked. Why do some plants retain their dead biomass and what are the consequences for litter decay and nutrient cycling? 2021 - 2023
SS70010001 Zhodnocenı́ vlivu biologických invazı́ a změny klimatu na distribuci druhů v chladném prostředı́ ASICS 2021 - 2024
Využití tradičních znalostí k zastavení ztráty biologické rozmanitosti v lesích 2021 - 2024
GA21-26883S Jak globální oteplování ovlivňuje diverzitu a produktivitu rostlin v Himálajích? Kombinace terénních měření s dálkovým průzkumem Země 2021 - 2023
Adaptace, vyhnutí, nebo vyhynutí: propojení ekologie společenstev a ekofyziologie k porozumění vlivu vlhkostního deficitu v temperátních lesích 2021 - 2023
Využití tradičních znalostí k zastavení ztráty biologické rozmanitosti v lesích 2021 - 2024
GA21-11487S Adaptace, vyhnutí, nebo vyhynutí: propojení ekologie společenstev a ekofyziologie k porozumění vlivu vlhkostního deficitu v temperátních lesích 2021 - 2023
Tvorba hadcových biotopů 2021 - 2023
L200052202 Inovativní přístupy k bioindikaci 2022 - 2023
SS05010009 Vývoj efektivních nástrojů pro sledování a hodnocení ekologického stavu a ekosystémových služeb rybníků a pro zlepšení komunikace se stakeholdery 2022 - 2025
22-23532S Řeky jako motor rostlinných invazí v africké savaně: časoprostorové propojení úspěšnosti invazí a jejich důsledků 2022 - 2024
300709 Prodej přebytků vodních a mokřadních rostlin 2022 - 2022
GA22-00761S Význam interakcí rostlin a půdy pro odezvu rostlin na měnící se klimatické podmínky 2022 - 2024
Význam interakcí rostlin a půdy pro odezvu rostlin na měnící se klimatické podmínky 2022 - 2024
GA 22-32198S Různorodost květních znaků: definování a testování ekonomického spektra květů 2022 - 2024
SS05010009 Vývoj efektivních nástrojů pro sledování a hodnocení ekologického stavu a ekosystémových služeb rybníků a pro zlepšení komunikace se stakeholdery 2022 - 2025
22-02469S Charakterizace kompletní panikoidní DNA u divokých ječmenů jakožto významný krok k vymezení cizorodé složky v genomu ječmene 2022 - 2024
SS05010092 Kritická revize dřívějšího a současného rozšíření rostlin jako nenahraditelný zdroj dat pro efektivní ochranu ohrožených druhů a sledování šíření zavlečených druhů 2022 - 2025
Klimaticky šetrné lesnictví pro středomořskou chráněnou krajinu. Simulace účinků změny klimatu a adaptivního lesního hospodaření na sekvestraci uhlíku v lesích a fragmentaci a kvalitu polopřírodních stanovišť 2022 - 2025
Mladí potomci nebo dávní migranti? Kolonizace vesus in situ speciace alopolyploidních apomiktů v evropských vysokohorských ostrovech 2022 - 2024