Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
GA17-06548S Cizorodá DNA u ječmenů (Hordeum spp.) – jaké mechanismy na genomické úrovni podporují horizontální přenos genů u trav? 2017 - 2019
Paměť krajiny - přeshraniční rozvojová opatření v Česko-Saském Švýcarsku na podkladu historie krajiny 2017 - 2019
GA17-18080S Klíč k evoluční úspěšnosti orchidejí: role celogenomových změn a ekologické speciace u druhově nejbohatší linie 2017 - 2019
ECOPOLARIS 2017 - 2019
GA17-10280S Variabilita vlastností u rostlin jako nástroj k přizpůsobení měnícímu se klimatu - od fenotypů ke genům a zase zpět 2017 - 2019
TH02030644 Systém predikčního modelování výskytu ohrožených druhů mechorostů a lišejníků pro aplikované využití v ochraně přírody 2017 - 2020
GA17-12166S Fungování arbuskulární mykorhizní symbiózy při nedostatku vody v půdě 2017 - 2019
Záchranná kultivace rdestu dlouholistého 2017 - 2017
Strategie AV21 - ROZE test 2017 - 2018
GA17-06825S Kryptická variabilita vodních rostlin způsobená mezidruhovou hybridizací a polyploidizací 2017 - 2019
300901EU Crossborder Habitat Network and Management - Connecting Nature AT-CZ 2017 - 2020
INTERREG - 99,GA16-18316S,INTERREG - 99 Přeshraniční mapování lesních ekosystémů – cesta ke společnému managementu NP Šumava a NP Bavorský les. 2017 - 2019
Harmonization of UAS techniques for agricultural and natural ecosystems monitoring (HARMONIOUS) 2017 - 2021
GA 17-20201S Invaze vs. expanze - záhadný původ široce rozšířeného druhu Urtica dioica (Urticaceae) 2017 - 2019
GA17-11281S Paměť a posmrtný život klonálních rostlin 2017 - 2019
UV Intercomparison and Integration in a High Arctic Environment 2017 - 2018
749774 Výzkum biostimulačních účinků proteinového hydrolyzátu z peří na rostliny a na symbiotické mikroorganismy 2017 - 2019
GA17-14620S Dynamika repetitivních sekvencí v raných stadiích evoluce apomiktických rostlin 2017 - 2019
Monitoring trvalých ploch s pobřežnicí jednokvětou 2017 - 2017
GA17-09979S Faktory determinující sukcesi v měřítku České republiky 2017 - 2019