Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
UV Intercomparison and Integration in a High Arctic Environment 2017 - 2018
GA17-06825S Kryptická variabilita vodních rostlin způsobená mezidruhovou hybridizací a polyploidizací 2017 - 2019
Harmonization of UAS techniques for agricultural and natural ecosystems monitoring (HARMONIOUS) 2017 - 2021
GA 17-05506S Stabilní ale dynamické: mechanismy určující dlouhodobou dynamiku diversity v temperátních trávnících 2017 - 2019
Harmonization of UAS techniques for agricultural and natural ecosystems monitoring (HARMONIOUS) 2017 - 2021
INTERREG ATCZ45 Crossborder Habitat Network and Management – Connecting Nature AT-CZ 2017 - 2020
200603MŠMT - LTAUSA17166 Role společenstev houbových symbiontů v kořenech v odpovědi rostlin na klimatické změny 2017 - 2019
GA17-20201S Invaze vs. expanze - záhadný původ široce rozšířeného druhu Urtica dioica (Urticaceae) 2017 - 2019
Harmonization of UAS techniques for agricultural and natural ecosystems monitoring (HARMONIOUS) 2017 - 2021
GA17-07378S Časoprostorová rekonstrukce tropických cyklón a jejich vlivu na strukturu a diverzitu lesů v severovýchodní Asii 2017 - 2019
UV Intercomparison and Integration in a High Arctic Environment 2017 - 2018
GA17-06548S Cizorodá DNA u ječmenů (Hordeum spp.) – jaké mechanismy na genomické úrovni podporují horizontální přenos genů u trav? 2017 - 2019
GA17-19376S Ekologické a evoluční odpovědi rostlin na klimatické změny: analýza růstových změn napříč ekosystémy a evolučními liniemi 2017 - 2019
Dendrochronologický výzkum pro potřebu projektu „Silva Gabreta Monitoring – Realizace přeshraničního monitoringu biodiversity a vodního režimu” 2017 - 2019
INTERREG - 99 Přeshraniční mapování lesních ekosystémů – cesta ke společnému managementu NP Šumava a NP Bavorský les. 2017 - 2019
GA17-14620S Dynamika repetitivních sekvencí v raných stadiích evoluce apomiktických rostlin 2017 - 2019
GA17-10280S Variabilita vlastností u rostlin jako nástroj k přizpůsobení měnícímu se klimatu - od fenotypů ke genům a zase zpět 2017 - 2019
GA17-18080S Klíč k evoluční úspěšnosti orchidejí: role celogenomových změn a ekologické speciace u druhově nejbohatší linie 2017 - 2019
GA17-12166S Fungování arbuskulární mykorhizní symbiózy při nedostatku vody v půdě 2017 - 2019
GA17-03921S Molekulární fylogeneze Glomeromycota: od virtuálních taxonů k fylogeneticky vymezeným druhům a globální ekologii a biogeografii 2017 - 2019