Odhalování diverzity a evolučních procesů u vodních rostlin Na cestě k celosvětové monografii čeledi Potamogetonaceae

Odhalování diverzity a evolučních procesů u vodních rostlin
Na cestě k celosvětové monografii čeledi Potamogetonaceae

Prostudovat diverzitu celé rostlinné čeledi v celosvětovém měřítku a nashromáždit informace pro moderní monografii je běh na dlouhou trať. Během série projektů financovaných GAČR (GA206/98/1539, GA206/02/0773, GP206/03/P156, GA206/06/0593, GA206/09/0291) proto byla postupně sbírána data, realizovány experimenty a analyzovány vzorky rostlin z téměř celého světa. Pro taxonomické studium této skupiny byly kromě tradičních metod využity také moderní přístupy založené na studiu DNA. Ty výrazně přispívají k odhalení evolučních procesů a dosud neznámé diverzity.

 

leknin1

Výsledky tohoto rozsáhlého projektu byly dosud zveřejněny v 31 článcích v mezinárodních vědeckých časopisech a ve 3 knihách. Mezi nejzajímavější zjištění patří objevy zcela nových druhů a odhalení příbuzenských vztahů mezi jednotlivými skupinami rostlin. Sekvenování DNA potvrdilo hybridní původ mnohých rostlin, zjištěná identita se však v mnoha případech diametrálně liší od současných obecně přijímaných názorů. V různých územích je různá četnost a i skladba těchto hybridů, což napovídá mnohé o historii vodní vegetace. Některé hybridní rostliny totiž dokážou navzdory své úplné sterilitě přežívat na svých lokalitách po velmi dlouhou dobu, dokonce i po tisíciletí, a někdy přežívají i své rodičovské druhy. Geny těchto hybridů nám tak mohou poskytnout okno do minulosti, kterým můžeme studovat dřívější diverzitu a přítomnost vyhynulých druhů. Staré hybridní klony tak třeba potvrzují dávno zaniklé výskyty některých druhů v Británii nebo ve Skandinávii v období postglaciálu (po skončení poslední doby ledové). V České republice dochází už od konce 19. století k výraznému ochuzování diverzity v důsledku činnosti člověka. Mezi hlavní příčiny mizení vodních rostlin patří změny v charakteru biotopů a změny ve způsobu obhospodařování rybníků.

 

Nejvýznamnější výsledky projektu jsou k dispozici na stránce hlavního řešitele v části Selected publications.

 

leknin02
Kontakt:
Zdeněk Kaplan, Ph.D.
Tel.: 271015253
e-mail: kaplan@ibot.cas.cz