Crossborder Habitat Network and Management - Connecting Nature AT-CZ ATCZ45 - ConNat AT-CZ

Crossborder Habitat Network and Management – Connecting Nature AT-CZ
ATCZ45 – ConNat AT-CZ

„Projekt řešený v rámci programu přeshraniční spolupráce Rakousko – Česká republika
Cíl EÚS 2014 – 2020″
Prioritní osa 2: Životní prostředí a zdroje

Vedoucí partner: Nationalpark Thayatal GmbH

Partneři projektu:
Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Naturschutz
Agentura ochrany pčírody a krajiny České republiky
Botanický ústav AV ČR, v.v.i.
Jihočeský kraj
Kraj Vysočina
Österreichische Bundesforste AG
Österreichischer Naturschutzbund Landesgruppe Niederösterreich
Správa Národního parku Podyjí
Universität für Bodenkultur, Wien
NÖ.Regional.GmbH

Celkové způsobilé výdaje na projekt: 2 171 069,09 €

Doba realizace: 1. 10. 2017 – 31. 12. 2020

Cíl projektu:
„Nadřazeným projektovým cílem je ve smyslu strategie EU v oblasti zelené infrastruktury zajistit velkoplošné propojení stanovišť mezi dolnorakouskými Vápencovými Alpami (Kalkalpen), Šumavou, Českomoravskou vrchovinou a Karpaty, provázat je přes hranice a na základě odsouhlasených opatření managementu je udržovat. Tím se realizují cíle ochrany soustavy Natura 2000 a podporuje se biodiverzita, další ekosystémové služby krajiny a atraktivní prostředí pro rekreaci. Pět přeshraničních mechanismů přispěje k zajištění propojení ekologických sítí a koridorů volně žijících živočichů, k ochraně rašelinišť a k podpoře populace kočky divoké a poskytne koncepty managementu pro lesní biotopy a flóru národních parků Thayatal a Podyjí. Vytvoření přeshraniční pracovní skupiny na realizační úrovni péče o chráněná území poprvé umožní pravidelnou výměnu informací ve společných praktických otázkách. Dále se vytvoří dva prvky zelené infrastruktury v podobě revitalizovaných rašelinišť a místních sítí přírodě blízkých krajinných prvků . Opatření zaměřená na osvětu přiblíží zainteresovaným subjektům, regionálnímu obyvatelstvu a návštěvníkům hodnotu přírodního dědictví a zajistí jejich pochopení pro managementová opatření. Za tímto účelem vzniklo široké partnerství s 11 partnery (5 CZ, 6 AT), kteří mají vědecké a praktické zkušenosti v oblasti ochrany přírody, ekologii volně žijících živočichů a územního plánování a rozvoje v regionech, mikroregionech a obcích. Národní parky Thayatal a Podyjí využijí výstupy přímo ve svých plánech péče a při jejich realizaci. ÖBF (Rakouské spolkové lesy) jsou partnerem pro praktickou realizaci projektu. Díky přímé účasti Jihočeského kraje a Kraje Vysočina a dále dolnorakouského odboru ochrany přírody se ideálním způsobem propojí jejich odborné know-how a pozdější uplatnění výstupů. Poznatky jsou příkladem pro další projektové oblasti. Projekt navazuje na předchozí zkušenosti (model biotopů CZ, projekt Alpsko-karpatský koridor), přizpůsobuje je však odlišným podmínkám. Opatření se realizují v rámci velkoplošného propojení přes státní hranice. Projekt tak přispívá ke zlepšení nadregionální zelené infrastruktury, ekosystémových služeb a k udržitelnému rozvoji regionu.
Botanický ústav v rámci projektu inventarizuje lokality dotčené těžbou rašeliny v Třeboňské pánvi, vytváří strategii pro jejich revitalizaci a provádí monitoring před a po revitalizačním zásazích na rašeliništích, který bude realizovat další projektový partner – Jihočeský kraj. Úzce spolupracuje s rakouskými kolegy, kteří řeší revitalizaci rašelinišť v sousedním Waldviertelu.“

Connat AT -CZ