Oddělení funkční ekologie

Oddělení funkční ekologie

Lidé ׀ Grantové projekty ׀ Publikace

Výzkum oddělení je zaměřen na morfologické a fyziologické adaptace cévnatých rostlin a mechorostů v rostlinných společenstvech vystavených stresu, narušení a kompetici. Poslední dobou jsou studovány především následující témata: ekofyziologie vodních masožravých rostlin a rašeliníků, biologie šumavských šídlatek, funkční vlastnosti rostlin (druhově bohaté louky, úloha banky pupenů v regeneraci narušené vegetace, život rostlin na horní hranici jejich rozšíření (Západní Himálaj, Equadorské Andy) a ekologie opylování hmyzem a ptáky (Kamerun).

Součástí výzkumu je tvorba rozsáhlých databází, které se stávají důležitým nástrojem při výběru vhodných pokusných druhů či k formulování ekologických hypotéz.

 • CLO-PLA
  Jedná se o databázi klonálního růstu rostlin střední Evropy.
 • Sbírka vodních a mokřadních rostlin
  Ke studijním účelům slouží sbírka vodních a mokřadních rostlin, je spravována oddělením a je unikátní svým rozsahem a zaměřením na repatriaci ohrožených druhů.
 • Databáze cévnatých rostlin Ladáku
  Jedná se o databázi cévnatých rostlin oblasti Ladáku v západním Himaláji (Ladakh, Indie).
 • LEDA
  Oddělení přispívá k poznání některých opomíjených vlastností rostlin v rámci mezinárodní databáze vlastností rostlin severozápadní Evropy, ve které jsme zodpovědní za vlastnosti týkající se persistence.

Významné projekty Výzkumu a vývoje (VaV)

VĚDRO – Věda pro veřejnost/cesta k udržitelnému rozvoji

Cílem projektu je popularizační formou zvýšit celospolečenské povědomí o výzkumné práci v moderních biologických oborech s důrazem na konkrétní zaměření příjemce podpory a partnerů projektu a motivovat studenty pro přírodovědná studia. Aktivity jsou zaměřeny na popularizaci formou výstav vědecké fotografie, na prezentaci vybraných VaV projektů na vzdělávacích veletrzích, na zpřístupnění vědeckých pracovišť ve Dnech otevřených dveří a na aktivní účast studentů při Dnech otevřených laboratoří. Studenty, odbornou veřejnost a učitele ZŠ a SŠ také oslovíme systematickými popularizačními přednáškami. K dalším významným aktivitám patří zajištění studentské odborné činnosti (SOČ), vedení POMVĚD a organizace specializovaných odborných kurzů a studentských praxí. Velmi atraktivním způsobem podchytí zájem žáků a studentů o přírodovědné obory přírodovědný kroužek. Mezi důležité formy popularizace řadíme interaktivní webové stránky a přípravu vzdělávacích filmů pro SŠ a VŠ.

Botanický ústav jako partner projektu se bude podílet zejména na přednáškách pro učitele ZŠ a SŠ (KA 9), zajištění prací studentské odborné činnosti (SOČ)(KA 10) a chodu přírodovědného kroužku (KA 12)(stránky oddílu viz volavky.trebonsko.org).

Více informací k projektu VĚDRO a jednotlivým klíčovým aktivitám (KA) na:: http://alfa.bc.cas.cz/VEDRO/ 

 

Interreg – Crossborder Habitat Network and Management – Connecting Nature AT-CZ