Ocenění Česká hlava letos získal botanik a ekolog z BÚ Petr Pyšek

Nejvyšší české vědecké ocenění Česká hlava získal letos prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc. z Botanického ústavu – zakladatel oboru ekologie invazí v ČR. Jeho hlavním vědeckým zájmem jsou invazní organismy, tedy rostliny a živočichové, které člověk přenesl (úmyslně či neúmyslně) do oblastí mimo jejich přirozený výskyt, kde se nekontrolovatelně šíří a mnohdy mají nepříznivý dopad na biologickou rozmanitost, fungování ekosystémů, ekonomiku i lidské zdraví.

Počet invazních druhů rostlin se neustále zvyšuje, po celém světě je jich v tuto chvíli zaznamenáno více než tři tisíce. Vědci tento nárůst připisují zvyšujícímu se počtu a různorodosti cest, kterými se mohou druhy šířit, a rostoucímu objemu přepravy na těchto cestách. Dopady biologických invazí jsou prohloubeny dalšími vlivy, jako je způsob využívání krajiny, stále intenzivnější mezinárodní obchod či klimatická změna. 

 


Petr Pyšek v pokusné zahradě Botanického ústavu AV ČR v Průhonicích

 

Petr Pyšek zásadním způsobem přispěl k vytvoření evropského výzkumného prostoru biologických invazí, podílel se na několika celoevropských projektech, uvedl na scénu řadu kolegů a studentů, spolupracuje s mnoha světovými pracovišti.  Je vedoucím autorem a koordinátorem pravidelně vydávaných národních katalogů nepůvodních rostlin, které mírou detailu a hloubkou vhledu nemají ve světě obdoby, s kolegy vydali i evropskou a celosvětovou flóru nepůvodních druhů. Jeho práce změnila pohled na analýzy invazivnosti druhů a přispěla k odpovědi na otázku, proč jsou některé druhy invazní a jiné nikoli. Stal se též průkopníkem přístupu, který nahlíží na invaze z opačné strany, tedy z pohledu zdrojových flór a jejich osudu po zavlečení do jiných částí světa.

Je také

  • spoluautorem koncepčního rámce invazí a klasifikace invazního procesu, včetně terminologie, která se stala standardem, byla přijata organizacemi typu IUCN a CBD a její široká aplikace umožnila raketový rozvoj oboru v posledním desetiletí;
  • zakladatelem světové databáze invazních rostlin GloNAF (Global Naturalized Alien Flora), která se stala milníkem ve výzkumu rostlinných invazí;
  • autorem či spoluautorem více než 430 článků v impaktovaných časopisech, jako jediný český vědec je na seznamu Highly Cited Scientists nepřetržitě od roku 2014 a v současnosti je nejcitovanějším invazním biologem na světě
  • nositelem řady tuzemských i mezinárodních ocenění; jeho přínos oboru ocenila Ecological Society of America, která mu udělila Robert H. Whittaker Distinguished Ecologist Award (2017), od International Society of Biogeography převzal Alfred Russel Wallace Award (2021). V tuzemsku získal cenu Neuron (2018) nebo Praemium Academiae (2010). V roce 2011 byl zvolen členem Učené společnosti ČR, je také čestným členem České botanické společnosti.

V Botanickém ústavu vede Oddělení ekologie invazí, dále působí také na Katedře ekologie PřF UK a v České botanické společnosti jako šéfredaktor časopisu Preslia.