Doporučení proti šíření onemocnění COVID19 – aktualizace / COVID19 measures – update

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,               Dear colleagues ( Find the English version bellow)

V souvislosti s novými nařízeními vlády si dovoluji zopakovat opatření a doporučení rozeslaná 11.10.2020 zaměřená na co největší omezení kontaktů na pracovišti.

Ve zkratce:

  • Zaměstnancům, kterým to charakter práce a technické vybavení umožňuje, doporučuji využívat v co největší míře práci z domova (Home office) a jejich vedoucí žádám, aby jim to umožnili.
  • Vedoucí pracovníky provozů, kde práce z domova není možná, pověřuji uspořádáním práce (organizace práce, směnný provoz) tak, aby došlo k co největšímu omezení přímých kontaktů.

Pro lepší informovanost zaměstnanců připravujeme webovou stránkukde budou shrnuta jak interní opatření, tak aktuálně platná nařízení vlády a MZ ČR. Naleznete ji na veřejné, ale heslem chráněné stránce v hlavním menu pod odkazem PRO ZAMĚSTNANCE. Heslo je: Taroucatonecekal

Stále platí, že informace rozesílané emailem jsou dostupné:

S přáním pevného zdraví

Jan Wild

——————-ENGLISH ——————

————————————————-

In connection with the new government regulations, I would like to remind you the measures and recommendations sent out on October 11, 2020, aimed at minimizing contacts in the workplace.

 

In a nutshell:

  • I recommend employees who are allowed to do so by the nature of their work and technical equipment to work from home (use Home office) as much as possible and I ask head of departments to allow them to do so.
  • I entrust managers of operations where work from home is not possible to organize work (work organization, shift work) so that direct contacts are reduced as much as possible.

 

For better awareness of employees, we are preparing a web page that will summarize both internal measures and currently valid regulations. You can find it on the public, but password-protected, web page in the main menu under the link FOR EMPLOYEES (English version will be a little bit delayed).  Password: Taroucatonecekal

 

All the information sent by email are still available:

I wish you all good health,

Jan Wild