Opatření a doporučení proti šíření onemocnění COVID-19 / COVID-19 virus measures and recommendation

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,               Dear colleagues ( Find the English version bellow)

 

v souvislosti s novou eskalací šíření onemocnění COVID-19 i prvními případy výskytu onemocnění mezi zaměstnanci BÚ důrazně doporučuji dodržovat hygienická opatření (zejména nošení roušek uvnitř budov) a omezit kontakt mezi zaměstnanci na nutné minimum.

 

Až do odvolání proto doporučuji využívat v co největší míře práci z domova (Home office), těmi zaměstnanci, kterým to charakter práce a technické vybavení umožňuje. Většina takových zaměstnanců má již uzavřenou dohodu o práci z domova. Kdo podmínky splňuje, ale smlouvu z nějakého důvodu ještě uzavřenou nemá, dohodne se se svým nadřízeným o takové možnosti emailem a souhlas k uzavření vedoucí odešle obratem emailem na osobní oddělení (Jaroslava.Odvarkova@ ibot.cas.cz).

 

Vedoucí pracovníky provozů, kde práce z domova není možná, pověřuji uspořádáním práce (organizace práce, směnný provoz) tak, aby došlo k co největšímu omezení přímých kontaktů.

 

Kolegy, kteří přesto zůstanou na pracovišti důrazně žádám o následující:

 • Omezte kontakt s ostatními kolegy na nutné minimum.
 • Striktně dodržujte hygienická pravidla.
 • Zrušte nebo odložte všechny akce, kde dochází k setkání většího počtu lidí (semináře, workshopy včetně interních akcí).
 • Zrušte nebo omezte presenční porady.

 

Vedoucí pracovníky pověřuji aby:

 • S uvedenými opatřeními seznámili zaměstnance, kteří nemají pravidelný přístup k internetu nebo nemají z povahy jejich práce vůbec zřízenou emailovou adresu.
 • Pokud vydáte nějaké pokyny, je zaslali v kopii na sekretariát.

 

Celkově opět doporučuji pracovat a komunikovat s co největším využitím internetu.

 

Pokud v důsledku výše uvedených opatření budou některé části areálu delší dobu bez přítomnosti pracovníků, dbejte na jejich zabezpečení (zavřená okna, zamčené dveře).

 

Připomínám, že hromadné informace k opatřením v rámci BÚ budou opět dostupné:

 

Další upřesňující informace budou rozeslány pravděpodobně již během pondělí.

 

Děkuji za spolupráci a přeji všem pevné zdraví,

 

Jan Wild

 

 

——————-ENGLISH ——————

————————————————-

 

In connection with the new escalation of the spread of COVID-19 and the first cases of the disease among IB employees, I strongly recommend following hygiene measures (especially wearing face masks inside buildings) and reducing contact between employees to what is absolutely necessary.

 

Until further notice, I therefore recommend that Home Office be used as much as possible by those employees who are allowed to do so by the nature of their work and technical equipment. Most such employees already have an agreement for home office. Whoever meets the conditions for home office, but for some reason has not yet concluded a contract, agrees with his head of department on such an option by email and the head sends the consent by email to the personal department (Jaroslava. Odvarkova@ibot.cas.cz).

 

I entrust Head of departments where work from home is not possible to organize work (work organization, shift operation) so that direct personal contacts are limited as much as possible.

 

Colleagues who still remain in the workplace, I urge the following:

 • Keep contact with other colleagues to a minimum.
 • Strictly follow hygiene rules.
 • Cancel or postpone all events where more people meet (seminars, workshops, including internal events).
 • Cancel or reduce attendance meetings.

 

I entrust Team Leaders, Heads of Departments:

 • To inform team members, who have no e-mail access about the measures.
 • If you issue any instructions, please send a copy of them to the Secretariat.

Overall, I recommend to work and communicate using the Internet.

 

If, as a result of the above measures, some part of your workplace will stay with no presence of workers, please ensure the security. Close windows, lock doors and so on.

 

I remind you that the information on the measures within the IB will be available again:

 

 

Thank you for your cooperation and I wish you all good health,

 

 

Jan Wild