Doporučení k efektivnímu nakládání s nepůvodními dřevinami

Vědci z Botanického ústavu AV ČR spolupracovali s mezinárodním týmem odborníků na návrhu celosvětových pravidel, jak využívat nepůvodní druhy dřevin. Doporučení jsou vypracována s ohledem na ochranu biodiverzity a ekosystémů, pro něž invazní nepůvodní druhy představují další hrozbu vedle probíhající klimatické změny. Na druhou stranu jsou ale nepůvodní dřeviny v mnoha zemích důležitým ekonomickým artiklem, proto je třeba obě tyto skutečnosti zohlednit.

Nová studie, zveřejněná v časopise NeoBiota, vychází z iniciativy Rady Evropy (Bernská úmluva Kodexu o invazních nepůvodních dřevinách) (PDF, 1.3 MB) a jejím cílem je co nejlépe využít potenciál nepůvodních dřevin a současně eliminovat jejich negativní dopady. Navržená pravidla představují první krok k dosažení celosvětové dohody o opatřeních, která by měla být dodržována při zavádění a vysazování nepůvodních dřevin s ohledem na ochranu přírody, a měla by doplnit požadavky stanovené v mezinárodních úmluvách i v národních legislativách.

Hlavní autor studie profesor Giuseppe Brundu z italské univerzity v Sassari uvedl: „Uplatňování těchto pravidel pomůže zachovat biodiverzitu lesních ekosystémů, zajistí ekonomicky udržitelné lesní hospodářství a přispěje k dosažení cílů, jež stanovila Organizace spojených národů (tzv. Sustainable Development Goals, SDG).“

Vědci zdůrazňují, že nepůvodní druhy představují celosvětově až 44 % vysazených lesních porostů. Pro nás známým příkladem je trnovník akát (Robinia pseudoacacia), severoamerický druh, který byl u nás prokazatelně pěstován už v roce 1785 v křivoklátských lesích, ale postupně se stal problémovým invazním druhem po celé Evropě. Podobné důsledky má například pěstování borovic v Jižní Africe.

Borovice přímořská (Pinus pinaster), jeden z mnoha nepůvodních vysoce invazních stromů, jehož přítomnost má v Jižní Africe významné negativní dopady na přírodu. Na fotografii je hustý invazní porost v horách v Západním Kapsku (Fotografie: David Richardson).
Foto: borovice přímořská
(Pinus pinaster), jeden z mnoha nepůvodních vysoce invazních stromů, jehož přítomnost má v Jižní Africe významné negativní dopady na přírodu. Na fotografii je hustý invazní porost v horách v Západním Kapsku (Fotografie: David Richardson).

Autoři upozorňují na velké akce zaměřené na výsadbu stromů, při nichž buď není upřesněna druhová skladba vysazovaných dřevin, nebo přímo počítají s využitím nepůvodních druhů. Motivací pro upřednostnění nepůvodních druhů je ekonomický profit a snaha skloubit toto hledisko se zájmy ochrany přírody. K tomu došlo třeba na Madagaskaru, kde vláda plánuje vysadit 60 milionů stromů, nebo v Itálii v rámci akce „jeden strom za každého občana jako boj proti klimatické změně“, kde se počítá se směsí původních a nepůvodních druhů.

Vědci ale varují, že pokud nebudou navržená globální pravidla brána vážně, bude kvůli pokračujícímu šíření nepůvodních druhů dřevin obtížné zajistit uchování biodiverzity lesních systémů. Michaela Vítková z Oddělení ekologie invazí Botanického ústavu AV ČR, jedna ze tří českých spoluautorů studie, k tomu dodává: „Je důležité mít na paměti, že situace v jednotlivých zemích se velmi liší – jedná se o různé přírodní podmínky a jim odpovídající výběr druhů, institucionální a právní rámce, ekonomickou situaci. Při zohledňování pravidel, která navrhujeme, tedy není možné uplatňovat jednotné řešení pro všechny země.“

Petr Pyšek z Botanického ústavu AV ČR a katedry ekologie PřF UK, podotýká: „Globální pravidla pro nepůvodní druhy dřevin nabízejí obecná doporučení, základní rámec a návrh nástrojů. Jejich cílem je usnadnit plánování a udržitelné využívání nepůvodních dřevin, a měla by být zohledněna ve vědecky podložených postupech reflektujících národní i mezinárodní potřeby.“

 Trnovník akát (Robinia pseudoacacia) je v České republice, stejně jako v řadě evropských zemí, zároveň hospodářskou dřevinou i invazním druhem, nebezpečným zejména pro teplomilné trávníky, reliktní bory a teplomilné doubravy. Na fotografii vlevo je akát šířící se kořenovými výmladky do kavylového trávníku na jižní Moravě, vpravo akát jako hospodářská dřevina na Roudnicku. (Fotografie: Michaela Vítková).
Foto: trnovník akát (Robinia pseudoacacia) je v České republice, stejně jako v řadě evropských zemí, zároveň hospodářskou dřevinou i invazním druhem, nebezpečným zejména pro teplomilné trávníky, reliktní bory a teplomilné doubravy. Na fotografii vlevo je akát šířící se kořenovými výmladky do kavylového trávníku na jižní Moravě, vpravo akát jako hospodářská dřevina na Roudnicku. (Fotografie: Michaela Vítková).

 

Citace

Brundu G., Pauchard A., Pyšek P., Perg J., Bindewald A.M., Brunori A., Canavan S., Campagnaro T., Celesti-Grapow L., Dechoum M. de S., Dufour-Dror J.-M., Essl F., Flory S.L., Genovesi P., Guarino F., Guangzhe L., Hulme P.E., Jäger H., Kettle C.J., Krumm F., Langdon B., Lapin K., Lozano V., Le Roux J.J., Novoa A., Nuñez M.A., Porté A.J., Silva J.S., Schaffner U., Sitzia T., Tanner R., Tshidada N., Vítková M., Westergren M., Wilson J.R.U., Richardson D.M. (2020) Global guidelines for the sustainable use of non-native trees to prevent tree invasions and mitigate their negative impacts, NeoBiota 61: 65–116  doi: 10.3897/neobiota.65.58380 (PDF, 1.4 MB)

Kontakt

RNDr. Michaela Vítková, Ph.D.
Oddělení ekologie invazí
michaela.vitkova@ibot.cas.cz
+420 737 159 641

Ing. Jan Pergl, Ph.D.
Oddělení ekologie invazí
jan.pergl@ibot.cas.cz
+420 776 803 137

Mgr. Mirka Dvořáková
PR & Marketing Manager
miroslava.dvorakova@ibot.cas.cz
+420 602 608 766