Destrukce a příležitost

Je nám nyní připomínáno, že krize je současně příležitost. Jestli si nejste jisti, co to znamená, mám tady jeden příklad z přírody. Přírodě dáváme my lidé dost zabrat, ale nebuďme domýšliví, pořádné katastrofy tady existují i bez našeho přičinění, třeba díky sopečné činnosti, zemětřesením a pádům meteoritů. Co na to živáčkové? Neváhají a zničené místo zabydlí.

Rostliny, které přijdou na zničené místo první, se vyznačují tím, že dovedou místo najít, protože produkují mnoho lehce šiřitelných semen, které číhají na volný prostor. Jsou to krátkověké rostliny, které vyklíčí kdekoliv, kde není tlačenice, a snaží se zase vyprodukovat mnoho semen, která se opět vydávají do světa hledat volný prostor. Tyto krátkověké rostliny, první pionýři, jsou brzy vystřídány druhy, které už se šíří hůře, takže jim nalezení nového místa trvalo delší dobu, jsou však schopné se uchytit v zástinu. A tak to pokračuje dál a postupnou sukcesí za desítky až stovky let vznikne les ne nepodobný tomu, který je v okolí a který nikdy nebyl narušen.

Tým vedený Karlem Prachem z třeboňského pracoviště Botanického ústavu se dlouhodobě zabývá sukcesí vegetace na nových substrátech po těžbě nerostných surovin, opuštění orné půdy nebo po přírodních katastrofách. Ve studii, na kterou vás chci upozornit, zkoumal, zda příležitosti uchytit se na novém stanovišti využívají rostliny, které jsou vedeny v červeném seznamu vzácných a ohrožených druhů naší flóry. Když autoři prozkoumali záznamy z 321 míst po těžbě nerostných surovin, kde byl umožněn spontánní vývoj vegetace, zjistili, že mezi 935 zaznamenanými druhy bylo 235 ohrožených druhů, tj. 14 % červeného seznamu. Tyto ohrožené druhy se nacházely hlavně v časných sukcesních stádiích a vyhýbaly se zapojenému lesu. Vzácné druhy tedy svou příležitost nepromarnily. Tento výsledek ukazuje, jak jsou raná sukcesní stádia cenná z hlediska ochrany biodiverzity, zvláště, kdybychom vhodnými zásahy zabránili dominanci dřevin.


Mozaika sukcesních stádií na mladší výsypce po těžbě uhlí na Mostecku
podporuje druhovou diverzitu a výskyt ohrožených druhů.

Řehounková K, Vítovcová K, Prach K. 2020. Threatened vascular plant species in spontaneously revegetated post-mining sites. Restoration Ecology. https://doi.org/10.1111/rec.13027

Kontaktní osoba: Karel Prach (prach@prf.jcu.cz)

Pro blog Botanického ústavu napsala Jitka Klimešová.