Další možnosti pro online schůzky / Other options for online meetings

Vážené kolegyně a kolegové,

 

s ohledem na současnou situaci jsme pro vás připravili další platformu pro vaše případné online schůzky, hodnotící pohovory apod.

Videokonference na technologii Jitsi meet běží na našem serveru na adrese http://meet.ibot.cas.cz. Pro založení ani pro účast na schůzce nemusíte nic instalovat, pouze na této adrese pojmenujete a založíte Vaši schůzku anebo se připojíte k již probíhající schůzce přes odkaz od kolegy, který ji založil.

 

 

Další možnosti výuky a práce na dálku, které nabízí sdružení Cesnet:

 

Rozšiřuje počet licencí ZOOM (https://cesnet.zoom.us). Základní účet Vám umožní schůzky na 40 minut. Pro delší schůzky (výuku) si můžete požádat o licenci.

Zároveň můžete využít služeb Adobe Connect a PEXIP (https://meetings.cesnet.cz), nebo další nástroje jako Microsoft Teams (https://teams.microsoft.com/start), Google Meet (https://meet.google.com/_meet), Cisco Webex (https://cart.webex.com/sign-up).

 

Stále nezapomínejte na bezpečnostní pravidla https://www.cesnet.cz/2020/03/bezpecnostni-upozorneni-v-souvislosti-s-virem-covid-19/

 

V případě dotazů nebo požadavků nás kontaktujte přes helpdesk@ibot.cas.cz

 

Jana Vojířová

OIT

 

 

 

 

Dear colleagues,

 

considering the current situation, we have prepared another platform for your possible online meetings, evaluation interviews, etc.

Videoconferencing using Jitsi meet technology runs on our server at http://meet.ibot.cas.cz. You do not need to install anything to create or participate in a meeting, just at this address name and start your meeting or join an ongoing meeting via a link from the colleague who set it up.

 

Other remote learning and working options offered by Cesnet:

 

Extends the number of ZOOM licenses (https://cesnet.zoom.us). The basic account allows you to meet for 40 minutes. For longer meetings (lessons) you can apply for a license.
You can also use Adobe Connect and PEXIP (https://meetings.cesnet.cz), or other tools like Microsoft Teams (https://teams.microsoft.com/start), Google Meet (https://meet.google .com / _meet), Cisco Webex (https://cart.webex.com/sign-up).

 

Still don’t forget the safety rules https://www.cesnet.cz/2020/03/security-alert-covid19/?lang=en

 

If you have any questions or requests, please contact us at helpdesk@ibot.cas.cz

Jana Vojířová

IT Department