Opatření a doporučení proti šíření onemocnění COVID-19 / COVID-19 virus measures and recommendation

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,               Dear colleagues ( Find the English version bellow)

 

v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 a v souladu s nově přijatým bezpečnostním opatřením vlády ČR, Vás prosíme, abyste znovu zvážili možnost práce z domova.

Umožňuje-li to technické vybavení a typ práce, apelujeme na řídící zaměstnance, aby Home Office umožnili členům svých týmů v maximální možné míře. Pokud někdo potřebuje pro práci z domova zřídit vzdálený přístup (VPN), ať si zažádá na IT podporu (helpdesk@ibot.cas.cz). Převážení pevných počítačů do domácnosti ovšem není dovoleno. V případě potřeby pracovat na pevném počítači z domova, je možné využít přístup do vnitřní sítě (VPN) a práci na vzdálené ploše. Návod a doporučení pro práci na PC z domova zde (DOCX, 17 kB).

 

Kolegy, kteří přesto zůstanou na pracovišti prosíme o následující:

 • Omezte kontakt s ostatními kolegy na nutné minimum.
 • Zrušte nebo odložte všechny akce, kde dochází k setkání většího počtu lidí (semináře, workshopy včetně interních akcí).
 • Zrušte nebo omezte presenční porady.
 • V provozech vědeckých (kde například běží pokusy), i v provozech pro podporu vědy, kde je nutná přítomnost na pracovišti, zaveďte směnný provoz tak, abyste co nejvíce omezili osobní kontakt pracovníků.

 

Vedoucí pracovníky pověřuji:

 • Aby s uvedenými opatřeními seznámili zaměstnance, kteří nemají v pracovní době pravidelný přístup k internetu nebo nemají z povahy jejich práce vůbec zřízenou emailovou adresu.
 • Pokud vydáte nějaké pokyny, zašlete jejich kopii na sekretariát.
 • V ostatním se řiďte nařízeními vlády: https://www.vlada.cz/

 

Celkově doporučuji pracovat a komunikovat s co největším využitím internetu (např. Skype) nebo telefonu. Pokud v důsledku výše uvedených opatření budou některé části areálu delší dobu bez přítomnosti pracovníků, dbejte na jejich zabezpečení (zavřená okna, zamčené dveře).

 

Také prosím sledujte nová nařízení vlády https://www.vlada.cz/   (pravidelně informuje též rozhlas a televize) a naše interní informace prostřednictvím elektronické pošty. V případě nejasností se obracejte na Vaše nadřízené nebo sekretariát ředitele, který bude koordinovat předávání dotazů na relevantní osoby.

 

Pro relevantní  informace o koronaviru doporučujeme webovou stránku https://www.okoronaviru.cz/, v angličtině pak např. web WHO https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Jak se chovat při nařízené karanténě, se můžete informovat zde: http://www.szu.cz/tema/prevence/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu

 

Provoz jednotlivých oddělení podpory vědy po dobu „karantény ČR“, stejně jako další opatření (např. organizace nutných služebních cest), budou upřesněna v dalším informačním e-mailu.

 

Děkuji za spolupráci a přeji všem pevné zdraví,

Jan Wild

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————ENGLISH—————-

 

Dear colleagues,

 

In conjunction with the situation regarding the spread of the COVID-19 virus, following the newly adopted security measure of the Government of the Czech Republic, we kindly ask you for cooperation in the next actions:

 

 • We appeal to Team Leaders to allow the Home Office for members of their team. If technical equipment and the type of work allow this.  At least partially.
 • If someone needs to set up remote access (VPNs) to work from home, please contact IT Support (helpdesk@ibot.cas.cz). However, transporting fixed computers to the home is not allowed. If necessary, you can work on your home computer. Access the internal network (VPN) is available. Manual how to set up this and recommendation for working on PC from home are attached with this e-mail.

 

Colleagues staying at the workplace are asked to:

 • Limit contact with other colleagues to the minimum
  • Cancel or postpone all events where more people meet (meetings, seminars, workshops, including internal events)
  • In departments, where a personal presence is necessary, please set up a work in shifts. This request should be issued for scientific and supporting departments as well.

 

I entrust Team Leaders, Heads of Departments ext. :

 • To inform team members, who have no e-mail access about the measures.
  • If you issue any instructions, please send a copy of them to the Secretariat.
  • Follow the government’s regulations on: https://www.vlada.cz/

 

Overall, we recommend to work and communicate using the Internet (e.g. skype) or phone. If, as a result of the above measures, some part of your workplace will stay with no presence of workers, please ensure the security. Close windows, lock doors and so on.

Kindly follow the government’s actual regulations  on https://www.vlada.cz/ and our internal information via e-mail. In case of questions, please contact your head of department or the Director’s Secretariat.

For another relevant information about the coronavirus, we recommend WHO websites :https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 .

This e-mail will be followed with a next one providing concrete information about business trips and individual department´s operation recommendation.

Thank you for your cooperation and wishing you all a strong health,
Jan Wild