Informace ke služebním cestám / Information to the business trips abroad

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací a s jejím nejasným vývojem je bohužel nutné zvýšit dohled nad výjezdy do zahraničí, a připomenout nebo nastavit nová pravidla, která se zahraničních cest týkají.

Vzhledem k omezením v přeshraniční dopravě je možné, že někteří vaši kolegové uvíznou v zahraničí a služební cesta se jim prodlouží. Prosím vedoucí, aby zaslali na personální oddělení Jarce Odvárkové informaci o tom, zda a kdo z jejich podřízených nyní pobývá v zahraničí.

Dále připomínám, že bez schválené zahraniční cesty není možné vynakládat jakékoliv finanční prostředky na cestu (pořizovat jízdenky, letenky apod.). Ve výjimečných případech je možné pořizovat pouze otevřené jízdenky/letenky s delší dobou platnosti (1 rok) a pojištěním storna. V těchto případech je možné požádat o schválení cesty s otevřeným datem.

Veškeré zahraniční cesty bude od dnešního dne schvalovat ředitel nebo jeho zástupce. V tomto smyslu bude dočasně upraven příkaz 6/2018, který schvalování zahraničních cest upravuje.

Na závěr bych rád apeloval na vaši zodpovědnost. Možná se sami nákazy neobáváte, ale lidé, se kterými se setkáváte, to mohou vidět jinak. Buďte proto ohleduplní, dodržujte pravidla a nevystavujte nejen sebe, ale ani ostatní zbytečnému riziku a stresu.

Přeji Vám pevné zdraví, rozvahu a klid

Jan Wild

 

 

Dear Colleagues,

in the context of the current epidemiological situation and its unclear development, it is necessary to increase oversight of business trips abroad, and to recall or set up new rules concerning these trips.

Due to restrictions in cross-border traffic, it is possible that some of your colleagues will be stranded abroad and their business trip may be longer. I ask the team leaders to send information to Jarka Odvárková from the HR department who of their subordinates is currently abroad.

Furthermore, I recall that without an approved business trip it is not possible to spend any money on the trip (to purchase tickets, air tickets, etc.). In exceptional cases, it is possible to purchase only open tickets with a longer period of validity (1 year) and cancellation insurance. In these cases, it is possible to request approval of an open date journey.

From now on, all foreign travel will be approved by the Director or his deputy. In this sense, Order 6/2018, which regulates the approval of foreign travel, will be temporarily modified.

Finally, I would like to appeal to your responsibility. You may not be afraid of contagion, but the people you meet may see it differently. Therefore, be considerate, follow the rules and do not expose yourself and others to unnecessary risk and stress.

I wish you good health, balance and peace of mind

Jan Wild