Ze světové vědy: Rock stromů ve městě – žijí rychle a umírají mladé

V dnešní době se do měst z volné krajiny přesouvají nejen lidé, ale i mnoho dalších živočichů i rostlin, včetně řady druhů dřevin. Nedávno vzbudila pozornost studie Iana Smithe z americké Boston University a jeho kolegů, uveřejněná časopisem PLoS ONE, která se zaměřila na životní osudy stromů v městském prostředí.

Ve městech se stále častěji setkáváme s pokusy o zazelenění zástavby, která je obvykle vítaná jako zásadní prostředek pro zvýšení udržitelnosti městského prostředí a pro zmírňování nepříznivých dopadů rozsáhlé a intenzivní urbanizace. Cílem těchto snah obvykle bývá zvětšení plochy vegetace prostřednictvím vysazování rozmanitých dřevin a dalších rostlin.

Zároveň ale naše vědomosti o fungování vegetace v městském prostředí zůstávají poměrně omezené. Zkušenosti s vegetací v otevřené krajině se přitom v městském prostředí nedají příliš dobře využít. Smith a jeho spolupracovníci ve své studii odhadovali rychlost růstu, mortalitu, a také rychlost obnovy populací dřevin, které rostou v městském prostředí. Ze získaných dat vytvořili modely pro změny množství uloženého uhlíku v porostech městských dřevin, které pak následně porovnali s porosty dřevin ve volné krajině.

Z výsledků jejich studie vyplývá, že městské stromy mají tak trochu rockový životní styl. Rostou rychleji než jejich protějšky ve volné krajině. Zároveň ale také rychleji umírají, což podle autorů studie vede v celkovém úhrnu ke ztrátám uhlíku uloženého v městských dřevinách. Rozdíly mezi městskými dřevinami a dřevinami v okolní krajině jsou přitom poměrně značné. Městské dřeviny přirůstají, pokud jde o průměry jejich kmenů, téměř čtyřikrát rychleji, jejich úmrtnost je ale více než dvakrát vyšší.

Autoři výzkumu dospěli k závěru, že vzhledem k unikátnímu životnímu stylu městských dřevin, který je podstatně odlišný od života stromů ve volné krajině, bude nutné nejen vysazovat nové dřeviny, ale také v maximální možné míře pečovat o zdravotní stav již rostoucích městských dřevin.

Stromy ve městě. Kredit: CC0 Public Domain.

Smith, I. A., Dearborn, V. K., Hutyra, L. R. 2019. Live fast, die young: Accelerated growth, mortality, and turnover in street trees. PLoS ONE online 8. 5. 2019.

DOI: 10.1371/journal.pone.0215846