Přetvářka a skrývání v biologických invazích

Invazní nepůvodní druhy mohou mít značný vliv na prostředí, mohou zasáhnout do koloběhů živin nebo ovlivnit strukturu vegetace i její změny. Projevy invazních druhů se ale mohou v průběhu času velmi výrazně měnit. Proto je obtížné předpovídat průběh invazí a jejich dopad na invadované prostředí. Odborníci obvykle až zpětně zjistí v celé šíři, jak vlastně invazní druh přírodu ovlivňuje. Průběh a důsledky biologických invazí mohou být zjevné na první pohled. V některých případech jsou ale naopak skryté. Jejich skrytost přitom může vést k podcenění nepůvodních druhů a také značně komplikuje případné zásahy proti takové invazi.

Petr Pyšek z Botanického ústavu AV ČR v Průhonicích a Univerzity Karlovy v Praze byl členem týmu, který v souhrnné studii zpracoval problematiku skrytosti, neboli krypticity, v biologických invazích. Ve své studii rozlišují několik možností, kdy se skrytost v biologických invazích může projevit. Skryté mohou být samotné invazní druhy. Někdy i druhy s velkým počtem jedinců a poměrně běžným výskytem unikají pozornosti odborníků i veřejnosti. Mnohé organismy různých druhů jsou si navzájem podobné, a roli hraje i to, že invazní druhy jsou na daném území nové. Další možností je, že skryté jsou ekologické funkce – invazní druh může s sebou nenápadně přinést nové chování, patogeny, parazity, může také novým způsobem ovlivňovat zdroje a vůbec celé prostředí.

Skryté může být i to, jak invazní druh mění v průběhu invaze své ekologické funkce či role. Bývá to například v důsledku rychlých evolučních změn, hybridizace, anebo například změn v mezidruhových vztazích či ve faktorech prostředí. Stává se, že průběh těchto změn je obtížně pozorovatelný – jev může být nelineární povahy, nebo jsou mechanismy, které tyto změny uvádějí do pohybu, z našeho pohledu nenápadné. A biologické invaze mohou být skryté, i pokud jde o uspořádání v čase a prostoru, pokud má invazní druh nejasné rozšíření, nebo jeho vliv narůstá jen pozvolně a má zpoždění za vlastním šířením a reprodukcí.

Autoři studie jsou přesvědčeni, že pokud skryté aspekty biologických invazí zohledníme, může to vést k účinnějšímu sledování výskytu a šíření invazních druhů a v důsledku i k lepšímu managementu.


Nepůvodní vrbovka žláznatá v ČR zpočátku unikala pozornosti, protože je podobná domácím druhům. Kredit: U.S. Fish and Wildlife Service / Wikimedia Commons.

Jaric, I., Heger, T., Monzon, F. C., Jeschke, J. M., Kowarik, I., McConkey, K. R., Pyšek, P., Sagouis, A., Essl, F. 2019. Crypticity in Biological Invasions. Trends in Ecology and Evolution 34: 291–302.

DOI: 10.1016/j.tree.2018.12.008

Kontakt: prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc. (pysek at ibot.cas.cz)