Kriticky ohrožený hořeček se potýká s nedostatkem opylovačů

Rozsáhlá degradace polopřirozených luk v celé Evropě, k níž došlo v průběhu 20. století, vedla k drastickému snížení počtu i velikosti populací a následně i ke značnému ohrožení celé řady druhů rostlin. Často jde o malé rostliny s krátkým životním cyklem, které spoléhají především na pohlavní rozmnožování. Takové rostliny obvykle neobstojí v konkurenci s velkými druhy rostlin, které mají prospěch z ukončení tradičního managementu luk a zvýšeného přísunu živin. Pro ochranu těchto druhů je nezbytné detailní poznání jejich rozmnožování a jejich vztahu k opylovačům.

Petra Janečková z Botanického ústavu AV ČR v Třeboni, a také z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se svými kolegy prostudovala rozmnožování kriticky ohroženého hořečku mnohotvarého českého (Gentianella praecox subsp. bohemica), který se vyskytuje pouze v oblasti České vysočiny. Tento hořeček je v dnešní době do značné míry závislý na správně zvoleném managementu.

Badatelé zjistili, že tento unikátní hořeček je rovněž velmi závislý na svých opylovačích. K samovolnému opylení vlastním pylem u něj dochází jen vzácně a asi tři čtvrtiny studovaných populací hořečku mají problém s dostupností pylu, tedy s opylovači. Nejčastějšími návštěvníky květů hořečku byli čmeláci. Některé druhy čmeláků byly i mezi nejvíce účinnými opylovači, ale ne všechny – například čmelák širolebý v podstatě jen vykrádá nektar z květů a na opylování se podílí pouze okrajově. Dalšími opylovači tohoto hořečku jsou včely, především v níže položených oblastech, a pestřenky.

Autoři studie doporučují, aby v managementu ochrany hořečku mnohotvarého českého měla své místo opatření, která zajistí zlepšení podmínek pro jeho opylovače. U populací, které jsou na pokraji vymření, přitom může být nezbytné ruční opylování, které by nahradilo scházející opylovače.

Opylovač na návštěvě květu hořečku mnohotvarého českého. Kredit: Janečková et al. (2019).

Janečková, P., Janeček, Š., Bartoš, M., Hrázský, T. 2019. Reproductive system of the critically endangered taxon Gentianella praecox subsp. bohemica. Preslia 91: 77–92.

DOI: 10.23855/preslia.2019.077

Kontakt: Mgr. Petra Janečková (janeckova.petra at centrum.cz)