Které vlastnosti předurčují úspěšné uchycení rostlin v obnovovaných loukách?

Intenzivní zemědělství ve druhé polovině 20. století vedlo k velkoplošné degradaci a rozsáhlé destrukci středoevropských luk. Mnoho z nich bylo rozoráno anebo zničeno jiným způsobem, přičemž došlo ke ztrátě jejich vysoké druhové diverzity. Pro úspěšnou obnovu druhově bohatých luk je užitečné vědět, které vlastnosti rozhodují o uchycování lučních druhů.

Ondřej Mudrák a Karel Prach z Botanického ústavu AV ČR v Třeboni se svými kolegy v nové vědecké studii zhodnotili úspěšnost uchycování vybraných lučních druhů během obnovy luk vzhledem k jejich vlastnostem. Tyto druhy nebyly cíleně vysévány, ale samovolně se uchycovaly na obnovovaných loukách v Bílých Karpatech. Úspěšnost druhu odpovídala častosti jeho výskytu a průměrné pokryvnosti ve vegetaci celkem 82 obnovených luk.

S úspěšností druhů rostlin v obnovovaných loukách je nejtěsněji spojená jejich četnost v okolní krajině, a s tím související přísun semen. Právě to hraje zásadní roli při spontánní obnově luk. Velký vliv na úspěch v obnovovaných loukách má ale i schopnost intenzivního klonálního šíření, případně schopnost rostlin kvést v pozdním létě (po seči luk). Vlastnosti rostlin vypovídající o šiřitelnosti semen (např. váha semene) případně o jejich konkurenční zdatnosti (jako např. výška rostliny) měly podstatně menší vliv. Při přípravě směsí semen pro řízenou obnovu luk je podle autorů studie dobré brát v úvahu, že rostliny, které jsou neklonální a vzácné, potřebují podpořit výsevem. Naopak druhy, které jsou v krajině běžné, nejspíš na louky proniknou samy od sebe a není je tudíž nutné vysévat.

Vojšické louky obnovené výsevem regionálně druhově bohaté směsi semen. V pozadí Národní přírodní rezervace Čertoryje, Bílé Karpaty. Foto: O. Mudrák.

Mudrák, O., Fajmon, K., Jongepierová, I., Prach, K. 2018. Mass effects, clonality, and phenology but not seed traits predict species success in colonizing restored grasslands. Restoration Ecology 26: 489–496.

DOI: 10.1111/rec.12588

Kontakt: RNDr. Ondřej Mudrák, Ph.D. (ondrej.mudrak at ibot.cas.cz)