Jak žížaly ovlivňují rostliny během sukcese?

Soužití žížal s rostlinami je v suchozemských společenstvech důležitý vztah. Žížaly pracují jako ekosystémoví inženýři, což znamená, že aktivně vytvářejí prostředí celého ekosystému. Díky žížalám vzniká provzdušněná půda obohacená živinami, čímž žížaly působí na růst rostlin a jejich vzájemnou konkurenci. Hrají přitom výraznou roli jak v raných stádiích sukcese, kdy vegetace začíná zarůstat nově vzniklá místa, tak i v pozdních stádiích sukcese, tvořených bohatou vegetací.

Ondřej Mudrák z Botanického ústavu AV ČR v Třeboni se svým kolegou zkoumal, jak žížaly ovlivňují rostliny v různých fázích sukcese. Použili k tomu laboratorní experimenty, v nichž testovali vliv prostředí ovlivněného žížalami druhů Lumbricus rubellus a Aporrectodea caliginosa – anebo neovlivněného žížalami – na rostliny raných sukcesních stádií lipnici smáčknutou, tolici dětelovou a mrkev obecnou, a na rostliny pozdních sukcesních stádií ovsík vyvýšený, štírovník růžkatý a jitrocel kopinatý. K experimentu použili vzorky mladých a také vyvinutých půd z výsypek v oblasti hnědouhelných dolů u Sokolova.

Když badatelé pěstovali rostliny raných a pozdních sukcesních stádií zvlášť, aktivita žížal pro rostliny byla významnější v mladé, nevyvinuté půdě. Když pěstovali rostliny raných a pozdních sukcesních stádií společně, rostliny rané sukcese vytvářely méně biomasy. V mladé půdě to na žížalách nezáviselo, ve vyvinuté půdě přítomnost žížal přispívala k poklesu růstu rostlin rané sukcese. Výsledky experimentů ukazují, že přímý vliv žížal během sukcesního vývoje sice postupně klesá, ale aktivita žížal v pozdějších stádiích sukcese podporuje postupné nahrazování druhů rostlin během sukcese, protože z ní mají větší prospěch druhy pozdní sukcese.


Vzorek půdy. Kredit: O. Mudrák.

Mudrák, O., Frouz, J. 2018. Earthworms increase plant biomass more in soil with no earthworm legacy than in earthworm-mediated soil, and favour late successional species in competition. Fuctional Ecology 32: 626-635.

DOI: 10.1111/1365-2435.12999

Kontakt: RNDr. Ondřej Mudrák, Ph.D. (ondrej.mudrak at ibot.cas.cz)