Jaké vlastnosti rostlin rozhodují o výskytu druhu na daném stanovišti?

Rostliny rostou jen na stanovištích, na jejichž podmínky prostředí jsou přizpůsobeny. Protože pro každé prostředí potřebují rostliny jiné klíčové vlastnosti, můžeme si přestavit, že prostředí je filtr, který umožňuje, aby se na dané místo dostaly jen druhy s příslušnými vlastnostmi. Pomocí rozdílů ve vlastnostech rostlin různých stanovišť můžeme usuzovat na sílu filtru, tedy na význam vlivu prostředí na výskyt rostlin, stejně jako na význam konkrétních vlastností pro výskyt v daném prostředí.

Ve výzkumu environmentálního filtrování se doposud využívají převážně vlastnosti spojené s nadzemními částmi rostlin, především vlastnosti týkající se listů, výšky rostlin a semen. Anna Vojtkó, Francesco de Bello, Jitka Klimešová a Lars Götzenberger z Botanického ústavu AV ČR v Třeboni společně s dalšími kolegy zjišťovali, jak se ve filtrování prostřednictvím faktorů prostředí uplatňují vlastnosti klonálního rozmnožováním rostlin, měřitelné obvykle na podzemních orgánech rostlin ve srovnání s vlastnostmi spojenými s nadzemními částmi rostlin. Zaměřili se přitom na vztah těchto vlastností ke složení vegetace 29 středoevropských stanovišť.

Výsledky výzkumu ukázaly, že klonální vlastnosti rostlin jsou pro výskyt druhů na studovaných středoevropských stanovištích přinejmenším stejně významné jako znaky spojené s nadzemními částmi rostlin. Funkční rozmanitost a význam klonálních vlastností rostlin byla přitom spojená především s dostupností světla, teplotou, vlhkostí, půdní reakcí a dostupností živin na stanovišti. Badatelé by do budoucna měli s „podzemními“ vlastnostmi rostlin v podobných studiích rozhodně více počítat a měli by věnovat úsilí získávání těchto údajů o zkoumaných druzích.

Odběr kořenů rostlin pro výzkum jejich vlastností. Foto Jana Martínková.

Vojtkó, A. E., Freitag, M., Bricca, A., Martello, F., Compañ, J. M., Küttim, M., Kun, R., de Bello, F., Klimešová, J., Götzenberger, L. 2017. Clonal vs leaf-height-seed (LHS) traits: which are filtered more strongly across habitats? Folia Geobotanica 52: 269–281.

Kontakt: Prof. RNDr. Jitka Klimešová, CSc. (jitka.klimesova at ibot.cas.cz)