Výtvarná a literární soutěž Příroda v ČR – Natura 2000

AOPK ČR – Správa Chráněné krajinné oblasti Blaník, Český svaz ochránců přírody Vlašim, Botanický ústav AV ČR, v. v. i., a Ministerstvo životního prostředí ČR vyhlašují při příležitosti mezinárodního Dne Země 2018 výtvarnou a literární soutěž pro základní a střední školy okresů Benešov a Praha-západ na téma Příroda v ČR – Natura 2000.

Letošní ročník soutěže je věnován ochraně přírodních stanovišť, na kterých se vyskytují ohrožené druhy rostlin a živočichů. Inspirací pro výběr tématu byl projekt na záchranu jedinečné drobné rostlinky – kuřičky hadcové, která se vyskytuje jen na dvou místech na světě. Obě tato místa, která jsou zahrnuta do soustavy chráněných území Natura 2000, se nacházejí ve Středních Čechách v okrese Benešov a jsou to evropsky významné lokality Želivka a Hadce u Hrnčíř.

Práce mají být zaměřeny na ohrožené druhy rostlin, živočichů či přírodní stanoviště v České republice, chráněná prostřednictvím sítě Natura 2000, a na různé způsoby jejich záchrany (např. managementové zásahy na lokalitách). Seznam rostlinných i živočišných druhů a stanovišť naleznete na stránkách http://www.biomonitoring.cz/. Lokality zahrnuté do soustavy Natura 2000 můžete nalézt na http://natura2000.eea.europa.eu/. Inspiraci, jak lze chránit ohrožené druhy rostlin, naleznete na webových stránkách projektu na záchranu kuřičky LIFE for Minuartia – www.kuricka.cz.

Soutěžní práce doručte  do 6. dubna 2018 (včetně) osobně nebo poštou na adresu: Podblanické ekocentrum ČSOP, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim nebo Botanický ústav AVČR, v. v. i., Zámek 1, 252 43 Průhonice. Obálky označte „Příroda v ČR – Natura 2000“.

Vyhodnocení soutěže provede odborná porota 10. dubna 2018.

Všechny práce budou vystaveny v Podblanickém ekocentru ČSOP Vlašim od 21. dubna do 18. května 2018. Autoři nejlepších prací obdrží zajímavé ceny.