Znaky rostlin ovlivňují funkčnost ekosystémů

V dnešní ekologii hraje klíčovou roli biodiverzita, která představuje rozmanitost života, od úrovně genů, přes jednotlivé druhy organismů, až po rozmanitost ekosystémů. Vědci se domnívají, že biodiverzita je v úzkém vztahu s fungováním ekosystémů v přírodě, tedy například s tím, jak se v ekosystémech pohybují prvky, chemické látky a energie, čehož v řadě případů lidé využívají. Zatím ale není jasné, jaký tento vztah vlastně je a do jaké míry biodiverzita skutečně ovlivňuje rozmanité funkce ekosystémů.

Zkoumáním vztahu mezi znaky rostlin a fungováním ekosystémů se s mezinárodním týmem spolupracovníků zabýval Pierre Liancourt z Botanického ústavu AV ČR v Třeboni. S kolegy se zaměřili na dva klíčové znaky rostlin, které určují jejich funkci v ekosystému – na plochu listu a výšku rostliny, a jejich vztah k výskytu ve 124 společenstvech rostlin ze všech kontinentů, s výjimkou Antarktidy. Data ke svému výzkumu pořídili v celkem 13 zemích – Argentině, Austrálii, Chile, Číně, Ekvádoru, Izraeli, Keni, Mexiku, Maroku, Španělsku, Tunisku, USA a Venezuele. Snažili se přitom, aby pokryli všechny hlavní typy vegetace souše, takže se jejich studovaná společenstva dramaticky liší druhovou skladbou, biodiverzitou i podmínkami prostředí.

Ve své studii, kterou zveřejnil časopis Nature Ecology & Evolution, dospěli autoři k tomu, že studované znaky, tj. plocha listu a výška rostlin, jsou ve společenstvech nápadně hodně rozrůzněné. Pro společenstva je rovněž typické, že dominanty společně tvoří druhy rostlin, jejichž ekologické funkce jsou protikladné. Výzkumy toho typu jsou velmi důležité k tomu, abychom mohli předpovědět a zhodnotit možné následky ztrát biodiverzity na fungování ekosystémů. Takové předpovědi jsou pak významné pro směřování snah ochrany přírody na úrovni ekosystémů i jednotlivých druhů.


Porosty středomořského typu v jihoafrickém Kapsku, jejichž biodiverzita je extrémně vysoká. Kredit: S Molteno / Wikimedia Commons.

Gross, N., Le Bagousse-Pinguet, Y., Liancourt, P. Berdugo, M. Gotelli, N. J., Maestre, F. 2017. Functional trait diversity maximizes ekosystem multifunctionality. Nature Ecology & Evolution 1: 0132.

Kontakt: Pierre Liancourt (pierre.liancourt at ibot.cas.cz)