Jak souvisejí vlastnosti lučních rostlin s jejich rozšířením v krajině?

V krajině často dochází ke fragmentaci stanovišť, což má za důsledek omezenou výměnu genetického materiálu mezi populacemi obývajícími jednotlivé fragmenty. Přírodní fragmentace například vlivem horotvorné činnosti je pomalá a může vést ke vzniku nových druhů. Umělá fragmentace, typická pro dnešní člověkem ovlivněnou krajinu, je naopak rychlá a může vést k lokálnímu vyhynutí druhů, protože vzniklé fragmenty jsou příliš malé, aby hostily fungující populace.

Například, kdysi souvislé plochy luk v naší krajině byly rozděleny komunikacemi a částečně převedeny na ornou půdu, takže zbylé fragmenty mohou hostit jen málo jedinců daného druhu, mohou být daleko od sebe, a tudíž je nemožný přenos pylu nebo semen, hrozí jim změny v obhospodařování jako upuštění od tradičního kosení nebo obohacení živinami z okolních polí.

Petra a Štěpán Janečkovi, Jitka Klimešová a Francesco de Bello z Botanického ústavu AV ČR v Třeboni společně s dalšími kolegy zkoumali vliv fragmentace vlhkých luk v krajině Železných Hor. Během výzkumu analyzovali rozšíření více než 228 lučních druhů na území 385 kilometrů čtverečních ve vztahu k funkčním vlastnostem těchto druhů.

Vztah vlastností rostlin k četnosti jejich výskytu zkoumali dvěma způsoby: buď jako prostý gradient frekvence druhu ve všech fragmentech, které jsou v krajině k dispozici, nebo jako procento obsazených fragmentů ze všech vhodných fragmentů v krajině. Vzali do úvahy také typ obhospodařování, vlhkost a izolaci lučního fragmentu.

Badatelé dospěli k závěru, že kdyby pracovali pouze s četností druhů v krajině a nevzali by do úvahy, v jakých fragmentech luk mohou jednotlivé druhy rostlin opravdu růst, došli by ke zkreslených výsledkům. Kombinace obou přístupů jim dovolila zjistit, že fragmentace podporuje výskyt nespecializovaných konkurenčně zdatných druhů, protože převažují fragmenty luk, které jsou obohacené živinami a nejsou pravidelně obhospodařované. Když vzali do úvahy kvalitu lučních fragmentů a jejich izolovanost, ukázalo se, že klíčovou vlastností rostlin pro výskyt je schopnost šířit se semeny na velkou vzdálenost.

Louka v Železných horách. Foto Petra Janečková

Janečková, P., Janeček, Š., Klimešová, J., Götzenberger, L., Horník, J., Lepš, J., de Bello, F. 2017. The plant functional traits that explain species occurrence across fragmented grasslands differ according to patch management, isolation, and wetness. Landscape Ecology 32: 791-805.

Kontakt: doc. Jitka Klimešová, CSc. (jitka.klimesova_at_ibot.cas.cz)