Jaké druhy mykorrhizních hub doprovázejí jalovec krátkolistý na Azorech?

Na Azorských ostrovech se vyskytují malé plochy porostlé takzvanou Laurisilvou, čili Vavřínovým lesem. Je to unikátní typ pralesa, který kdysi pokrýval většinu Evropy a dnes roste jen na Madeiře, Kanárech a Azorech. Žije zde velké množství endemitů, tedy druhů, které se nevyskytují nikde jinde na světě.

Endemitem Azorských ostrovů a zároveň dominantním druhem místních porostů Laurisilvy je jalovec krátkolistý (Juniperus brevifolia), vždyzelený jehličnan keřovitého až stromového vzrůstu. Vyskytuje se obvykle v nadmořských výškách 240 až 800 metrů. Semena tohoto druhu rozšiřují ptáci, kteří mají v oblibě jeho dužnaté šištice. Jalovec krátkolistý je zranitelným druhem, který ohrožuje těžba pro jeho cenné dřevo a také konkurence invazních druhů, šířících se po Azorských ostrovech. Ubývání jalovce přitom ohrožuje celé porosty Laurisilvy.

Odborníci se snaží tento nepříznivý vývoj zvrátit a pokoušejí se alespoň částečně obnovit vegetaci Laurisilvy. V obnově podobných společenstev hrají významnou roli arbuskulární mykorhizy. To je vzájemný a oboustranně výhodný vztah mezi rostlinou a houbou. Do takového vztahu vstupuje velká většina suchozemských rostlin a houby ze skupiny Glomeromycota, které rostou na kořenech hostitelských rostlin.

Claudia Krüger z Botanického ústavu AV ČR v Průhonicích a její spolupracovníci prozkoumali v přirozených lesích jalovců krátkolistých společenstva mykorrhizních hub ze skupiny Glomeromycota. Zkoumali kořeny jalovců na dvou z Azorských ostrovů – São Miguel a Terceira. Ostrov São Miguel je velmi zasažený lidským vlivem a jsou zde jen nepatrné zbytky porostů jalovce. Na ostrově Terceira jsou oproti tomu slušně zachovalé porosty Laurisilvy, včetně jalovce. Vědci chtěli mykorrhizní houby jalovců na těchto ostrovech porovnat. Druhy hub určovali pomocí morfologie spor, a když to bylo možné, tak analýzou DNA.

Badatelé rozlišili celkem 39 typů hub ze skupiny Glomeromycota, které zařadili do 12 rodů. Počet nalezených druhů hub byl na obou ostrovech zhruba stejný, ale konkrétní zastoupení jednotlivých druhů hub se mezi ostrovy lišilo. Ve více zachovalých porostech na ostrově Terceira bylo objeveno více vzácných druhů těchto hub, zatímco ve více narušených lesech ostrova São Miguel se vyskytovaly většinou běžné druhy mykorrhizních hub. Na ostrově Terceira se také vyskytuje více spor těchto hub.

Z výsledků studie vyplývá, že na výskyt mykorrhizních hub ze skupiny Glomeromycota mají výrazný vliv půdní a klimatické faktory. Biodiverzitu těchto hub na Azorských ostrovech také výrazně ovlivňuje nahrazení původních lesních porostů druhotnou vegetací. Závěry studie teď bude možné využít při dalším výzkumu a obnově cenných porostů na Azorských ostrovech.

Jalovec krátkolistý (Juniperus brevifolia). Kredit: JirkaN (CC BY-ND 3.0).

Drumonde Melo C., Luna S., Krüger C., Walker C., Mendonça D., Fonseca H.M.A.C., Jaizme-Vega M., da Camara Machado A. (2017): Arbuscular mycorrhizal fungal community composition associated with Juniperus brevifolia in native Azorean forest. Acta Oecologica 79, 48 – 61.

DOI: 10.1016/j.actao.2016.12.006

Kontakt: Claudia Krüger (claudia.kruger at natur.cuni.cz)