Jak vlastnosti okrasných rostlin předurčují jejich úspěch při zplaňování?

V historii šíření invazních druhů rostlin hraje zásadní roli jejich samotný příchod na nové území, tj. jejich introdukce. Vlastnosti rostlin cizího původu přitom mohou mít vliv na to, které druhy jsou introdukovány na nová území dříve, kterým se to povede spíše častěji, a také naopak.

Petr Pyšek z Botanického ústavu AV ČR v Průhonicích a jeho zahraniční kolegové se rozhodli zjistit, do jaké míry ovlivňují úspěch okrasných rostlin při zplaňování přímo samotné jejich vlastnosti, a do jaké míry se na tom podílejí vlastnosti rostlin nepřímo, právě prostřednictvím historie introdukcí jednotlivých druhů.

Pyšek v týmu s kolegy z univerzity v německé Kostnici a výzkumného centra v Halle shromáždili data o celkem 435 nepůvodních okrasných druzích rostlin, které byly introdukovány do Německa. Pomocí těchto dat vyjádřili přímý vliv oblasti původu a biologických vlastností na úspěšnost, s jakou druh v Německu zplaňuje a posléze zdomácní, a srovnali jej s nepřímým vlivem zprostředkovaným rokem introdukce a frekvencí, s jakou byly druhy introdukovány. Výsledky výzkumu ukazují, že počet botanických zahrad, kde se daných druh pěstoval (tedy míra frekvence pěstování) přímo zvyšoval pravděpodobnost zplanění druhu, zatímco většina vlastností rostlin měla na zplanění vliv nepřímý.

Vědci tedy dospěli k závěru, že vlastnosti nepůvodních rostlin ovlivňují jejich úspěch při zplaňování a následné invazi přinejmenším zčásti nepřímo, prostřednictvím historie jejich introdukce na dané území. Proto je třeba při snahách vysvětlit úspěch invazních druhů brát historii introdukcí v potaz, nechceme-li dospět ke zkresleným závěrům.

Významná invazní dřevina pajasan žláznatý (Ailanthus altissima). Kredit: Luis Fernández García / Wikimedia Commons.

Maurel N., Hanspach J., Kühn I., Pyšek P. & van Kleunen M. (2016): Introduction bias affects relationships between the characteristics of ornamental alien plants and their naturalization success. Global Ecology and Biogeography 25: 1500–1509.

DOI: 10.1111/geb.12520

Kontakt: prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc. (pysek at ibot.cas.cz)