Jaký je dlouhodobý vliv požárů na borové lesy?

Oheň je jedním z výrazných faktorů, které ovlivňují krajinu. V některých oblastech Evropy jsou požáry považovány za nedílnou součást přirozených procesů při utváření lesa. Platí to hlavně pro oblast kolem Středozemního moře a rovněž pro oblast Skandinávie a Finska. V lesích mírného pásu střední Evropy ale bývá ekologická role ohně přehlížena, i když tu rostou lesy přirozeně náchylné k požárům, kde často hoří.

Martin Adámek a jeho kolegové z Botanického ústavu AV ČR v Průhonicích u Prahy studovali vliv požárů na polopřirozené lesy s převahou borovice lesní (Pinus sylvestris) v pískovcových oblastech střední Evropy. Podobné lesy by měly být přizpůsobeny působení ohně při častých požárech. Badatelé se zaměřili na schopnost samovolné obnovy těchto borových lesů po požáru. Sledovali vývoj druhového složení vegetace, vliv intenzity požáru, odolnost stromů vůči ohni a také to, zda požáry přispívají k udržení borových lesů v krajině.

Výzkum probíhal ve třech chráněných oblastech – CHKO Labské pískovce (včetně Národního parku České Švýcarsko), CHKO Kokořínsko a CHKO Český ráj. Adámek a jeho spolupracovníci získali data o vegetaci spontánně zarůstajících míst po požárech, k nimž došlo před 1 rokem až 192 lety. Tím pokryli celý vývoj vegetace borových lesů – od samotného požáru až po kompletní obnovení lesa.

Výsledky studie ukazují, že odolnost stromů vůči ohni závisí na druhovém složení lesa a na intenzitě požáru. Naproti tomu vegetace lesního podrostu neodolává ani ohni o malé intenzitě. Borový les se po požáru vrátí do původní podoby přibližně za 140 let. Zůstává ale o něco druhově bohatší, nežli srovnatelný borový les, v němž v nedávné době nehořelo. Vše nasvědčuje tomu, že když v borových lesích pískovcových oblastí střední Evropy hoří nejméně jednou za 200 let, dochází tím k jejich dlouhodobému udržování v krajině.

Přirozená regenerace borovice lesní na spáleništi (CHKO Kokořínsko, 4 roky po požáru). Kredit: M. Adámek

Adámek M., Hadincová V. & Wild J. (2016). Long-term effect of wildfires on temperate Pinus sylvestris forests: Vegetation dynamics and ecosystem resilience. Forest Ecology and Management 380, 285-295.

DOI: 10.1016/j.foreco.2016.08.051

Kontakt: Mgr. Martin Adámek, Ph.D. (martin.adamek at ibot.cas.cz)