Jan Suda z BÚ získal Medaili Vojtěcha Náprstka

Medaili nesoucí jméno vlastence, světoběžníka, propagátora technických novinek v domácnosti a podporovatele ženské emancipace Vojtěcha Náprstka předal předseda Akademie věd ČR prof. Jiří Drahoš uznávanému vědci a popularizátorovi vědy prof. Janu Sudovi, který působí v Botanickém ústavu AV ČR, na Přírodovědeké fakultě UK a jako předseda redakční rady časopisu Živa. Medaili udílí Akademie věd ČR od roku 2003 jako ocenění za dlouholetou a cíleně vedenou činnost v popularizaci vědeckých poznatků.

Prof. RNDr. Jan Suda, Ph.D., se v Botanickém ústavu věnuje využití a rozvoji metod průtokové cytometrie v biologii rostlin, a to jak v základním (biosystematika, ekologie, populační a evoluční biologie), tak v aplikovaném výzkumu (šlechtitelství, reprodukční biologie).

Předsedou redakční rady časopisu Živa, vydávaného Akademií věd ČR, je od roku 2009. Živa je nejstarším českým přírodovědným časopisem, začala vycházet v lednu 1853 a patří mezi splněné sny Jana Evangelisty Purkyně o českém periodiku popularizujícím výsledky vědeckého bádání na poli biologie. Jan Suda významně přispěl do struktury obsahu časopisu podporou komplementarity tradičních a mezioborově experimentálních disciplín, větším zapojením mladých autorů nebo vlastními čtenářsky atraktivními články, z nichž mnohé získaly ocěnění od čtenářů i od redakční rady časopisu. Na základě jeho příspěvků o výzkumu rostlinstva v Africe vznikla putovní výstava unikátních fotografií.

Připraveno s využitím tiskových materiálů Odboru mediální komunikace AV ČR.