Co utváří vegetaci míst narušených těžbou?

Složení vegetace na místech narušených lidskou činností vyplývá z abiotických podmínek daného místa a z nabídky druhů rostlin v oblasti. Do jaké míry se ale každý z těchto faktorů projevuje na výsledné podobě vegetace?

Petr Dostál z Botanického ústavu AV ČR v Průhonicích a jeho spolupracovníci z Katedry botaniky PřF UK prostudovali vegetaci 10 struskopopílkových a 7 rudních odkališť na území České republiky. Na těchto místech zjišťovali druhové složení vegetace, vlastnosti půdy, a také to, jaké druhy rostlin se vyskytují ve vzdálenosti 100 metrů od studované vegetace.

Badatelé dospěli k názoru, že druhové složení vegetace odkališť těsně souvisí se složením vegetace v jejich okolí. Měřené vlastnosti půdy neměly na vegetaci významný vliv. Na odkalištích se s větší pravděpodobností uchycují druhy, které jsou v jejich okolí početné a zároveň mají lehká semena. Počet druhů rostoucích na odkalištích se nezvyšoval s jejich velikostí, což podle autorů studie ukazuje, že se jejich vegetace stále ještě vyvíjí. Výsledky studie vedou autory k závěru, že vegetaci míst narušených těžbou z velké části utváří nabídka druhů v jejich okolí, zatímco charakteristiky půdy mají na podobu vegetace jen omezený vliv.

halda_hermanice

Halda Heřmanice. Kredit: Petr Štefek / Wikimedia Commons.

Urbanová J., Kovář P., Dostál P. What processes shape early-successional vegetation in fly ash and mine tailings? Plant Ecology online 28. 10. 2016.

DOI: 10.1007/s11258-016-0672-z

Kontakt: Mgr. Petr Dostál, Ph.D. (petr.dostal at ibot.cas.cz)